Art. 24. - Zmiana ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2019.1309 - OpenLEX

Art. 24. - Zmiana ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1309

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lipca 2019 r.
Art.  24. 

Do umów najmu zawartych na podstawie ustawy zmienianej w art. 9, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 9, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z wyłączeniem art. 28 ust. 2a oraz art. 30 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 9 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.