Art. 23. - Zmiana ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2019.1309 - OpenLEX

Art. 23. - Zmiana ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1309

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lipca 2019 r.
Art.  23. 

Do wniosków złożonych na podstawie art. 13, dotyczących przekazania nieruchomości do Zasobu, oraz na podstawie art. 27 ust. 2, dotyczących wyłączenia nieruchomości z Zasobu, złożonych do Prezesa Rady Ministrów przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.