Art. 21. - Zmiana ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2019.1309 - OpenLEX

Art. 21. - Zmiana ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1309

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lipca 2019 r.
Art.  21. 

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 17 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 17 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, i mogą być zmieniane w granicach określonych w art. 17 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.