Art. 17. - Zmiana ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2019.1309 - OpenLEX

Art. 17. - Zmiana ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1309

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lipca 2019 r.
Art.  17. 

W ustawie z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 756) po art. 17 dodaje się art. 17a w brzmieniu:

"Art. 17a. 1. Do umów najmu lokalu zamiennego, o którym mowa w art. 11 ust. 9 i art. 32 ustawy zmienianej w art. 2, zawartych po dniu wejścia w życie art. 2, z najemcami używającymi dotychczasowych lokali na podstawie umowy najmu zawartej przed dniem wejścia w życie art. 2, nie stosuje się przepisów art. 21 ust. 4a-4c i art. 21a-21c ustawy zmienianej w art. 2.

2. W przypadku zawarcia, po dniu wejścia w życie art. 2, umowy najmu w wyniku zamiany lokali z publicznego zasobu mieszkaniowego, do umów najmu zawieranych z osobami, które są najemcami na podstawie umowy najmu zawartej przed dniem wejścia w życie art. 2, nie stosuje się przepisów art. 21 ust. 4a-4c i art. 21a-21c ustawy zmienianej w art. 2.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do osób, które wstąpiły w stosunek najmu po zmarłym najemcy.".