Art. 1. - Zmiana ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2019.1309 - OpenLEX

Art. 1. - Zmiana ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1309

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lipca 2019 r.
Art.  1. 

W ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2018 r. poz. 2363) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 1:
a)
ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Ustawa określa zasady:

1) utworzenia i funkcjonowania Krajowego Zasobu Nieruchomości, będącego państwową osobą prawną, zwanego dalej "KZN";

2) gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu Nieruchomości, zwanego dalej "Zasobem";

3) kwalifikowania i przekazywania nieruchomości do Zasobu, które stanowią przedmiot:

a) własności Skarbu Państwa, w tym powierzonych Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa oraz Agencji Mienia Wojskowego i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste,

b) użytkowania wieczystego Skarbu Państwa

- którymi gospodarują właściwe organy,

c) własności spółek Skarbu Państwa,

d) własności Skarbu Państwa i są przedmiotem użytkowania wieczystego spółek Skarbu Państwa.

2. Przepisów ustawy nie stosuje się do nieruchomości zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.",

b)
w ust. 3 skreśla się wyrazy "przed dniem ogłoszenia ustawy",
c)
dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Przepisów ustawy, z wyjątkiem przepisu art. 30, nie stosuje się do nieruchomości, o których mowa w art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. poz. 1089 oraz z 2019 r. poz. 630).";

2)
w art. 2 ust. 1-4 otrzymują brzmienie:

"1. Nieruchomości przekazane w trybie ustawy tworzą Zasób.

2. Zasób tworzą również nieruchomości nabyte przez KZN na rzecz Skarbu Państwa.

3. Nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu gospodaruje KZN.

4. KZN jest obowiązany do gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu z zachowaniem szczególnej staranności oraz zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki.";

3)
w art. 3:
a)
w ust. 1:
uchyla się pkt 1,
po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) cena nieruchomości - cenę nieruchomości ustaloną na podstawie wartości rynkowej określonej w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego;",

pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3) mieszkanie - samodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu art. 2 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737 i 1309), znajdujący się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym lub budynku mieszkalnym jednorodzinnym, albo budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 i 1309), w którym nie wydzielono lokali mieszkalnych;

4) mieszkanie na wynajem - mieszkanie zrealizowane na nieruchomości pochodzącej z Zasobu, przeznaczone na wynajem na podstawie umowy najmu instytucjonalnego lub najmu instytucjonalnego z dojściem do własności;",

uchyla się pkt 5-10,
po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:

"11a) spółka Skarbu Państwa - spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółkę akcyjną, której wszystkie udziały albo akcje należą do:

a) Skarbu Państwa lub

b) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej, której wszystkie udziały albo akcje należą do Skarbu Państwa;",

pkt 12 otrzymuje brzmienie:

"12) właściwy organ - starostę wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, prezydenta miasta na prawach powiatu wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa lub Prezesa Agencji Mienia Wojskowego;",

b)
uchyla się ust. 2,
c)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Przepisy ustawy dotyczące nieruchomości stosuje się odpowiednio do części nieruchomości oraz udziałów w nieruchomości.",

d)
dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Ilekroć w ustawie jest mowa o staroście wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej, należy przez to rozumieć również prezydenta miasta na prawach powiatu wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej.";

4)
w art. 4:
a)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Skarb Państwa powierza KZN wykonywanie prawa własności i innych praw rzeczowych na jego rzecz w stosunku do nieruchomości, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 3, oraz nieruchomości nabytych na rzecz Skarbu Państwa, o których mowa w art. 2 ust. 2.",

b)
po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. W przypadku gdy nieruchomość została wniesiona jako aport do spółki, o której mowa w art. 7 ust. 1, KZN wykonuje prawa z udziałów lub akcji należących do Skarbu Państwa, z uwzględnieniem art. 62a ust. 3.";

5)
w art. 5:
a)
w ust. 1:
pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2) tworzenie warunków do zwiększania dostępności mieszkań w szczególności przez wykorzystywanie nieruchomości wchodzących w skład Zasobu do realizacji inwestycji mieszkaniowych;

3) podejmowanie działań w celu realizacji inwestycji mieszkaniowych, w tym mieszkań na wynajem;",

w pkt 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"tworzenie warunków poprawiających funkcjonowanie budownictwa czynszowego, w tym społecznego budownictwa czynszowego rozumianego jako budownictwo mieszkaniowe, w przypadku którego spełniane są łącznie następujące warunki:",

pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie:

"8) podejmowanie działań w celu zapewnienia, że nieruchomości przeznaczone przez KZN pod budownictwo mieszkaniowe mogą być zabudowane budynkami mieszkalnymi, a następnie użytkowane w sposób prawidłowy i niezagrażający bezpieczeństwu oraz zdrowiu mieszkańców;

9) wykonywanie praw z udziałów lub akcji należących do Skarbu Państwa.",

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Realizacja uzbrojenia technicznego lub innych działań ułatwiających realizację inwestycji mieszkaniowej podejmowana jest przez KZN po analizie kosztów i czasu ich realizacji, a także sposobu oraz źródeł ich finansowania.";

6)
art. 6 otrzymuje brzmienie:

"Art. 6. KZN może prowadzić działania analityczne w zakresie mieszkalnictwa, gospodarki nieruchomościami, budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacji i w tym zakresie współpracować w szczególności z instytutami badawczymi i szkołami wyższymi.";

7)
w art. 7:
a)
ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. W celu realizacji inwestycji mieszkaniowej lub uzbrojenia technicznego KZN może, za zgodą ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, złożyć w imieniu Skarbu Państwa oświadczenie woli o utworzeniu spółki celowej:

1) ze Skarbem Państwa,

2) z państwową osobą prawną,

3) z jednostką samorządu terytorialnego,

4) ze spółką, której akcjonariuszami są wyłącznie Skarb Państwa lub inne państwowe osoby prawne,

5) ze spółką z większościowym udziałem spółek, o których mowa w pkt 4,

6) z funduszem inwestycyjnym, którego portfelem inwestycyjnym zarządza podmiot, o którym mowa w pkt 2, 4 lub 5

- wnosząc nieruchomość wchodzącą w skład Zasobu jako aport.

2. Do czasu zrealizowania celu spółki celowej wyłącznymi udziałowcami, akcjonariuszami lub wspólnikami mogą być wyłącznie podmioty, o których mowa w ust. 1.",

b)
uchyla się ust. 3;
8)
art. 8 otrzymuje brzmienie:

"Art. 8. KZN może prowadzić działania popularyzujące innowacyjne rozwiązania w zakresie mieszkalnictwa, gospodarki nieruchomościami, budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacji.";

9)
w art. 10:
a)
w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Właściwe organy oraz spółki Skarbu Państwa sporządzają wykazy nieruchomości, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 3, którymi gospodarują, położonych:",

b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W wykazach, o których mowa w ust. 1, nie zamieszcza się nieruchomości:

1) zajętych przez pas drogowy;

2) pokrytych śródlądowymi powierzchniowymi wodami płynącymi lub powierzchniowymi wodami stojącymi;

3) zajętych na prowadzenie działalności statutowej przez Pocztę Polską S.A., wykorzystywanych na świadczenie usług powszechnych;

4) zajętych pod infrastrukturę kolejową w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 710, 730 i 1214);

5) zajętych pod dworce kolejowe w rozumieniu art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.",

c)
w ust. 2:
po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) podjętych uchwałach na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. poz. 1496 oraz z 2019 r. poz. 630 i 1309) oraz wydanych decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;",

w pkt 5 w lit. f średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. g w brzmieniu:

"g) podstawie prawnej nabycia nieruchomości, o ile jest znana;",

d)
w ust. 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Wykaz nieruchomości sporządzany przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zawiera, oprócz informacji, o których mowa w ust. 2-4, informacje o:",

e)
w ust. 6 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) zrealizowaniu na nieruchomości inwestycji mieszkaniowych albo rozpoczęciu procesu realizacji takich inwestycji.";

10)
art. 11 i art. 12 otrzymują brzmienie:

"Art. 11. 1. Właściwy organ albo spółka Skarbu Państwa sporządzająca wykaz nieruchomości, o którym mowa w art. 10, oznacza w nim nieruchomości, których przekazanie do KZN może znacząco utrudnić realizację jej zadań lub prowadzenie działalności gospodarczej, i dla każdej z nich przedstawia Prezesowi KZN stanowisko, w którym w szczególności określa:

1) negatywne skutki przekazania nieruchomości dla realizacji zadań lub prowadzenia działalności gospodarczej lub

2) termin, po upływie którego nieruchomość może zostać przekazana do KZN, lub

3) warunki, po spełnieniu których nieruchomość może zostać przekazana do KZN.

2. Stanowisko, o którym mowa w ust. 1, może być przedstawione również po przekazaniu wykazu nieruchomości, o którym mowa w art. 10.

Art. 12. 1. W przypadku przedstawienia stanowiska, o którym mowa w art. 11, przed przekazaniem do Zasobu Prezes KZN występuje z wnioskiem o sporządzenie opinii do:

1) ministra właściwego do spraw rozwoju wsi - w odniesieniu do nieruchomości powierzonej Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa;

2) Ministra Obrony Narodowej - w odniesieniu do nieruchomości powierzonej Agencji Mienia Wojskowego;

3) podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z udziałów albo akcji należących do Skarbu Państwa w jednoosobowej spółce Skarbu Państwa albo spółce, w której wszystkie udziały albo akcje należą do Skarbu Państwa i jednoosobowej spółki Skarbu Państwa - w odniesieniu do nieruchomości oznaczonej w wykazie nieruchomości, o którym mowa w art. 10, sporządzonym przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa albo spółkę, w której wszystkie udziały albo akcje należą do Skarbu Państwa i jednoosobowej spółki Skarbu Państwa;

4) podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z udziałów albo akcji należących do Skarbu Państwa w jednoosobowej spółce Skarbu Państwa - w odniesieniu do nieruchomości oznaczonej w wykazie nieruchomości, o którym mowa w art. 10, sporządzonym przez spółkę, w której wszystkie udziały albo akcje należą do jednoosobowej spółki Skarbu Państwa.

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, sporządzają opinie, o których mowa w ust. 1, w formie przewidzianej w przepisach określających ich funkcjonowanie.

3. Opinie, o których mowa w ust. 1, przekazuje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku Prezesa KZN.

4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się w odniesieniu do spółek Skarbu Państwa nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów.";

11)
art. 13 otrzymuje brzmienie:

"1. W przypadku gdy spółki, o których mowa w art. 12 ust. 4, przedstawiły stanowisko, o którym mowa w art. 11, oraz w przypadku negatywnej opinii, o której mowa w art. 12 ust. 1, lub jej braku, Prezes KZN występuje do Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej o powołanie Komisji Rozjemczej przy Sądzie Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w celu rozstrzygnięcia sprawy przekazania nieruchomości do Zasobu.

2. Przedstawiając sprawę do rozstrzygnięcia przez Komisję Rozjemczą przy Sądzie Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes KZN przekazuje:

1) informacje zawarte w wykazie nieruchomości, o którym mowa w art. 10, dotyczące nieruchomości;

2) stanowisko, o którym mowa w art. 11;

3) opinię, o której mowa w art. 12 ust. 1.

3. Rozstrzygnięcie Komisji Rozjemczej przy Sądzie Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej przekazywane jest Prezesowi KZN, właściwemu organowi albo spółce Skarbu Państwa. W przypadku rozstrzygnięcia nakazującego przekazanie nieruchomości, KZN sporządza protokół zdawczo-odbiorczy, który stanowi podstawę przekazania nieruchomości do Zasobu. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego przez właściwy organ albo spółkę Skarbu Państwa nie jest wymagane.";

12)
po art. 13 dodaje się art. 13a w brzmieniu:

"Art. 13a. W odniesieniu do nieruchomości, o których mowa w art. 11, którymi gospodaruje starosta, Prezes KZN występuje do wojewody właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości, zwanego dalej "wojewodą", z wnioskiem o rozstrzygnięcie sprawy przekazania nieruchomości do Zasobu. Rozstrzygnięcie wojewody przekazywane jest Prezesowi KZN oraz właściwemu organowi. W przypadku rozstrzygnięcia nakazującego przekazanie nieruchomości, KZN sporządza protokół zdawczo-odbiorczy, który stanowi podstawę przekazania nieruchomości do Zasobu. W tym przypadku protokół zdawczo-odbiorczy podpisuje wojewoda w zastępstwie właściwego organu. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.";

13)
art. 14 otrzymuje brzmienie:

"Art. 14. Do przedstawienia stanowiska, o którym mowa w art. 11, sporządzenia opinii, o której mowa w art. 12 ust. 1, i wydania rozstrzygnięć, o których mowa w art. 13 ust. 3 i art. 13a, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60, 730 i 1133) oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.).";

14)
uchyla się art. 15;
15)
art. 17 i art. 18 otrzymują brzmienie:

"Art. 17. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór wykazu nieruchomości przekazywanego KZN przez właściwe organy oraz spółki Skarbu Państwa, sposób jego prowadzenia oraz przekazywania, kierując się potrzebą zagwarantowania poprawności i kompletności zawartych w wykazie informacji oraz zapewnienia sporządzania i przekazywania wykazów w sposób jednolity na obszarze całego kraju.

Art. 18. 1. Starostowie przekazują wykazy nieruchomości, o których mowa w art. 10, sporządzone według stanu na dzień 31 grudnia danego roku, wojewodom w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, którego dotyczy wykaz, wraz ze stanowiskami, o których mowa w art. 11.

2. Wojewoda dokonuje sprawdzenia wykazów nieruchomości pod względem ich zgodności z wymaganiami określonymi w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 17 oraz kompletności danych, w tym dołączenia stanowisk, o których mowa w art. 11, w terminie 60 dni od dnia ich otrzymania.

3. W przypadku stwierdzenia zgodności i kompletności wykazu nieruchomości wojewoda informuje starostę o możliwości przekazania wykazu do KZN.

4. W przypadku nieprzekazania wykazu w terminie albo stwierdzenia niezgodności lub niekompletności wykazu wojewoda wzywa starostę do przekazania wykazu albo usunięcia niezgodności lub uzupełnienia wykazu w terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania, wskazując zakres niezgodności lub niekompletności.

5. W przypadku gdy starosta nie przekaże lub nie uzupełni wykazu w terminie, o którym mowa w ust. 4, wojewoda może wymierzyć, w drodze decyzji, karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Wpływy z kar stanowią dochód budżetu państwa.

6. Karę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 5.

7. W przypadku nieuiszczenia kary podlega ona ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

8. Odwołanie od decyzji, o której mowa w ust. 5, przysługuje do ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.";

16)
po art. 18 dodaje się art. 18a w brzmieniu:

"Art. 18a. 1. Starostowie przekazują wykazy nieruchomości, o których mowa w art. 10, do KZN niezwłocznie po otrzymaniu od wojewody informacji, o której mowa w art. 18 ust. 3.

2. Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Prezes Agencji Mienia Wojskowego oraz spółki Skarbu Państwa przekazują wykazy nieruchomości, o których mowa w art. 10, sporządzone według stanu na dzień 31 grudnia danego roku, do KZN, w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, którego dotyczy wykaz.

3. W terminie do dnia 30 kwietnia danego roku, Prezes KZN przedstawia spółce Skarbu Państwa informacje o nieruchomościach, w stosunku do których planuje wystąpić z wnioskiem o przekazanie do Zasobu w danym roku kalendarzowym. Wniosek Prezesa KZN o przekazanie do Zasobu nieruchomości nieujętych w informacji jest bezskuteczny.";

17)
w art. 19:
a)
ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Prezes KZN dokonuje sprawdzenia wykazów nieruchomości pod względem ich zgodności z wymaganiami określonymi w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 17 oraz kompletności danych, w tym dołączenia stanowisk, o których mowa w art. 11, w terminie 60 dni od dnia ich otrzymania.

2. W przypadku nieprzekazania wykazu w terminie albo stwierdzenia niezgodności lub niekompletności wykazu Prezes KZN wzywa właściwy organ lub spółkę Skarbu Państwa do przekazania wykazu albo usunięcia niezgodności lub uzupełnienia wykazu w terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania, wskazując zakres niezgodności lub niekompletności.",

b)
uchyla się ust. 3 i 4,
c)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W przypadku gdy właściwy organ lub spółka Skarbu Państwa nie przekaże lub nie uzupełni wykazu w terminie, o którym mowa w ust. 2, Prezes KZN może wymierzyć, w drodze decyzji, karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Wpływy z kar stanowią dochód budżetu państwa.",

d)
uchyla się ust. 6;
18)
w art. 20 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Nieruchomość ujęta w wykazie nieruchomości, o którym mowa w art. 10, przekazanym do KZN może zostać przekazana do Zasobu, z uwzględnieniem art. 13.

2. Przekazaniu do Zasobu może podlegać również część nieruchomości ujętej w wykazie nieruchomości, o którym mowa w art. 10. Dokonanie podziału nieruchomości i założenie nowej księgi wieczystej dla nieruchomości powstałej w wyniku podziału następuje na wniosek Prezesa KZN. W przypadku nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego, których użytkownikiem wieczystym jest Skarb Państwa, podział nieruchomości następuje na wniosek Prezesa KZN, który powiadamia właściwy organ lub spółkę Skarbu Państwa o złożeniu wniosku.";

19)
w art. 21 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

"4. Od dnia doręczenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, do dnia przekazania nieruchomości do Zasobu albo wycofania przez Prezesa KZN wniosku, o którym mowa w ust. 1, nieruchomości objęte tym wnioskiem nie mogą być przedmiotem czynności rozporządzających lub zobowiązujących. Na wniosek właściwego organu lub spółki Skarbu Państwa Prezes KZN w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku może wyrazić zgodę na dokonywanie tych czynności. Nieprzedstawienie stanowiska w tym terminie uważa się za wyrażenie zgody na dokonanie czynności. Czynność rozporządzająca lub zobowiązująca dokonana z naruszeniem tego przepisu jest nieważna.

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się, jeżeli do dnia doręczenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, został rozstrzygnięty przetarg na zagospodarowanie nieruchomości albo sporządzono protokół uzgodnień lub zawarto umowę przedwstępną, które będą stanowić podstawę dokonania czynności rozporządzających lub zobowiązujących.";

20)
w art. 22:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przekazanie nieruchomości do Zasobu przez właściwy organ następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, sporządzonego przez ten organ, według wzoru zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej KZN. Protokół podpisują Prezes KZN oraz właściwy organ.",

b)
w ust. 2:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Protokół zdawczo-odbiorczy zawiera informacje o:",

pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4) przeznaczeniu nieruchomości;

5) właściwym organie, który przekazuje nieruchomość do Zasobu.",

c)
w ust. 3 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) informacje o stanie prawnym nieruchomości, w szczególności ograniczonych prawach rzeczowych ustanowionych na nieruchomości, w tym hipotekach, umowach dotyczących nieruchomości lub jej części, zgłoszonych roszczeniach wobec nieruchomości lub jej części oraz toczących się postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących nieruchomości;

2) informacje o dotychczasowym sposobie zagospodarowania i korzystania z nieruchomości;",

d)
ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Z dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez właściwy organ i KZN nieruchomość zostaje przekazana do Zasobu, a Skarb Państwa powierza KZN wykonywanie prawa własności i innych praw rzeczowych na jego rzecz.",

e)
po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

"6a. W przypadku nieruchomości przekazywanych do Zasobu przez spółki Skarbu Państwa protokół zdawczo-odbiorczy sporządza spółka Skarbu Państwa. Protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez Prezesa KZN i spółkę Skarbu Państwa stanowi podstawę sporządzenia protokołu przekazania nieruchomości, o którym mowa w art. 22b. Przepisy ust. 2-5 stosuje się odpowiednio.",

f)
uchyla się ust. 7;
21)
po art. 22 dodaje się art. 22a i art. 22b w brzmieniu:

"Art. 22a. W przypadku niepodpisania przez właściwy organ albo spółkę Skarbu Państwa protokołu zdawczo-odbiorczego w terminie 14 dni od dnia wystąpienia przez Prezesa KZN o jego podpisanie, przepisy art. 13 i art. 13a stosuje się odpowiednio.

Art. 22b. 1. Przekazanie nieruchomości do Zasobu przez spółkę Skarbu Państwa następuje na podstawie protokołu przekazania nieruchomości spisanego na wniosek KZN i zawierającego oświadczenie przedstawiciela KZN o przyjęciu nieruchomości do Zasobu. Protokół przekazania nieruchomości spisuje się w formie aktu notarialnego. Przepisy art. 92 § 4 i 41 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 540 i 730) stosuje się odpowiednio.

2. Protokół przekazania nieruchomości zawiera w szczególności oznaczenie nieruchomości według numeru księgi wieczystej i oznaczenie stron, zgodnie z treścią protokołu zdawczo-odbiorczego oraz postanowienia w zakresie przekazania prawa własności i innych praw rzeczowych na rzecz Skarbu Państwa i powierzenia wykonywania tych praw KZN.

3. Do protokołu przekazania nieruchomości załącza się protokół zdawczo-odbiorczy.

4. Z dniem podpisania protokołu przekazania nieruchomości:

1) prawo własności i inne prawa rzeczowe na przekazywanej nieruchomości przechodzą na rzecz Skarbu Państwa, który powierza KZN wykonywanie tych praw;

2) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa przysługujące spółce Skarbu Państwa wygasa, a istniejące obciążenia użytkowania wieczystego stają się obciążeniami nieruchomości;

3) nieruchomość zostaje przekazana do Zasobu.";

22)
w art. 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w art. 22 ust. 1, albo protokół przekazania nieruchomości, o którym mowa w art. 22b ust. 1, albo protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w art. 13 ust. 3 albo art. 13a, stanowi podstawę wpisu w księdze wieczystej albo podstawę założenia księgi wieczystej dla nieruchomości przekazanej do Zasobu. W przypadkach, o których mowa w art. 13 ust. 3 i art. 13a, do protokołu zdawczo-odbiorczego załącza się rozstrzygnięcie Komisji Rozjemczej przy Sądzie Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej albo wojewody nakazujące przekazanie nieruchomości.";

23)
w art. 24:
a)
w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) Prezes KZN może wypowiedzieć każdą umowę dotyczącą nieruchomości, w tym umowę najmu, dzierżawy lub użyczenia, z zachowaniem umownych okresów wypowiedzenia, a w przypadku ich braku okresów ustawowych, jeżeli wypowiedzenie umowy jest konieczne lub umożliwi wykorzystanie nieruchomości na cel mieszkaniowy lub realizację uzbrojenia technicznego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania inwestycji mieszkaniowych.",

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W przypadku gdy nie określono okresu wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, wypowiedzenie następuje z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, a w odniesieniu do dzierżawionych nieruchomości rolnych z zachowaniem rocznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku dzierżawnego.",

c)
uchyla się ust. 4;
24)
po art. 24 dodaje się art. 24a w brzmieniu:

"Art. 24a. 1. Spółce Skarbu Państwa przysługuje rekompensata z tytułu przekazania nieruchomości do Zasobu. Wysokość i sposób wypłaty rekompensaty z tytułu przekazania nieruchomości do Zasobu Prezes KZN uzgadnia ze spółką Skarbu Państwa, która przekazała nieruchomość.

2. Wypłata rekompensaty z tytułu przekazania nieruchomości obciąża KZN.

3. Wysokość rekompensaty z tytułu przekazania nieruchomości ustala się na podstawie wartości rynkowej nieruchomości określonej w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego, według stanu i przeznaczenia nieruchomości oraz jej wartości w dniu przekazania nieruchomości do Zasobu. Koszty operatu szacunkowego ponosi KZN.

4. Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia przekazania nieruchomości do Zasobu nie dojdzie do uzgodnienia, o którym mowa w ust. 1, wysokość rekompensaty i sposób jej zapłaty ustala, w drodze decyzji, wojewoda.

5. Decyzja o ustaleniu rekompensaty jest ostateczna. W terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o ustaleniu rekompensaty strona niezadowolona z wysokości rekompensaty może wnieść powództwo do sądu powszechnego. Wniesienie powództwa nie wstrzymuje wykonania decyzji.";

25)
art. 26 otrzymuje brzmienie:

"Art. 26. 1. Nieruchomość wchodząca w skład Zasobu może zostać wyłączona z Zasobu przez Prezesa KZN, w tym również na wniosek właściwego organu lub spółki Skarbu Państwa, jeżeli jest zbędna dla realizacji zadań KZN, albo w odniesieniu do tej nieruchomości zostały zgłoszone roszczenia.

2. W przypadku gdy wyłączeniu podlega nieruchomość przekazana uprzednio do Zasobu przez spółkę Skarbu Państwa, warunki przekazania oraz wysokość i sposób zwrotu rekompensaty, o której mowa w art. 24a ust. 1, podlegają uzgodnieniu w drodze umowy.

3. W przypadku gdy zawarcie umowy ze spółką Skarbu Państwa nie dojdzie do skutku, Prezes KZN przekazuje nieruchomość do zasobu, którym gospodaruje starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej.";

26)
w art. 27:
a)
w ust. 1:
uchyla się pkt 4,
dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) ministra właściwego do spraw transportu złożony w związku z potrzebą wykorzystania tej nieruchomości na cele transportowe.",

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku sporu dotyczącego zasadności wyłączenia nieruchomości z Zasobu, o których mowa w ust. 1, Prezes KZN lub organ wnioskujący o wyłączenie może wystąpić do Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej o powołanie Komisji Rozjemczej przy Sądzie Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w celu rozstrzygnięcia sprawy wyłączenia takiej nieruchomości z Zasobu. W przypadku nieruchomości, o których mowa w art. 26 ust. 1, o rozstrzygnięcie sporu może wystąpić właściwy organ lub spółka Skarbu Państwa, a w odniesieniu do nieruchomości przekazanych do Zasobu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i Agencję Mienia Wojskowego także Prezes KZN.",

c)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Przepisów ust. 2 nie stosuje się w odniesieniu do nieruchomości przekazanej uprzednio do Zasobu przez starostę wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej. Z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu dotyczącego wyłączenia takiej nieruchomości z Zasobu Prezes KZN lub starosta może wystąpić do wojewody.",

d)
ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. Występując o rozstrzygnięcie sporu, podmiot wnioskujący o wyłączenie przedstawia uzasadniony wniosek o wyłączenie nieruchomości z Zasobu oraz informacje zawarte w wykazie nieruchomości, o którym mowa w art. 10.

4. Rozstrzygnięcie Komisji Rozjemczej przy Sądzie Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej albo wojewody przekazywane jest stronom sporu. W przypadku rozstrzygnięcia nakazującego wyłączenie nieruchomości, KZN sporządza protokół zdawczo-odbiorczy, który stanowi podstawę wyłączenia nieruchomości z Zasobu. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego przez właściwy organ nie jest wymagane.",

e)
uchyla się ust. 5;
27)
w art. 28:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wyłączenie nieruchomości z Zasobu i przekazanie do zasobu właściwego organu następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego sporządzanego przez Prezesa KZN. Protokół podpisują Prezes KZN oraz właściwy organ. Protokół zdawczo-odbiorczy stanowi podstawę wpisu w księdze wieczystej. Prezes KZN składa wniosek o wpis w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości wyłączonej z Zasobu. Przepis art. 22 ust. 2 stosuje się odpowiednio.",

b)
uchyla się ust. 2,
c)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Z dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez właściwy organ i Prezesa KZN nieruchomość zostaje przekazana do zasobu właściwego organu.",

d)
dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. W przypadku niepodpisania przez właściwy organ protokołu zdawczo-odbiorczego w terminie 14 dni od dnia wystąpienia przez Prezesa KZN o jego podpisanie, przepisy art. 13 i art. 13a stosuje się odpowiednio.";

28)
art. 30 otrzymuje brzmienie:

"Art. 30. Jednostki samorządu terytorialnego, państwowe osoby prawne i spółki Skarbu Państwa, w przypadku uznania, że nieruchomość nie jest niezbędna do realizacji ich zadań, mogą przekazywać nieruchomości do Zasobu, na własność Skarbu Państwa, za zgodą Prezesa KZN. Przekazanie następuje na podstawie protokołu przekazania nieruchomości na zasadach określonych w art. 22b.";

29)
w art. 30a dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Prawo pierwokupu, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje w przypadku sprzedaży:

1) lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu;

2) nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym osobie, której przysługuje ustawowe prawo pierwszeństwa nabycia takiej nieruchomości.";

30)
w art. 30b ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Sprzedaż nieruchomości, o których mowa w art. 30a ust. 1, oraz prawa użytkowania wieczystego tych nieruchomości następuje, jeżeli Prezes KZN nie wykona prawa pierwokupu.";

31)
w art. 31 uchyla się ust. 6;
32)
w art. 32:
a)
ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków.

2. W skład Rady Nadzorczej wchodzi:

1) 2 przedstawicieli ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa;

2) przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

3) przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju wsi;

4) przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej.",

b)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa powołuje członków Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, na wniosek odpowiednio ministra właściwego do spraw finansów publicznych, ministra właściwego do spraw rozwoju wsi i Ministra Obrony Narodowej.",

c)
w ust. 6 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) z własnej inicjatywy.",

d)
ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wyznacza minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa spośród członków Rady Nadzorczej będących jego przedstawicielami.";

33)
w art. 33 w ust. 1:
a)
pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu, gdy jej wartość nie przekracza 4 000 000 zł;",

b)
po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) wyrażanie zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości, o którym mowa w art. 52, gdy jej wartość nie przekracza 2 000 000 zł;",

c)
w pkt 7 lit. b i c otrzymują brzmienie:

"b) dokonania czynności prawnej, której przedmiotem jest nieruchomość wchodząca w skład Zasobu, innej niż zbycie, gdy wartość nieruchomości nie przekracza 4 000 000 zł,

c) ustanawiania hipotek, w celu zabezpieczenia zobowiązań finansowych KZN na nieruchomościach wchodzących w skład Zasobu, gdy wartość nieruchomości nie przekracza 4 000 000 zł;";

34)
w art. 35:
a)
pkt 3-6 otrzymują brzmienie:

"3) nieodpłatne przekazanie nieruchomości, o którym mowa w art. 52, w przypadku gdy wartość tej nieruchomości przekracza 2 000 000 zł;

4) ustanawianie hipotek, w celu zabezpieczenia zobowiązań finansowych KZN, na nieruchomościach wchodzących w skład Zasobu, gdy wartość nieruchomości przekracza 4 000 000 zł;

5) nabywanie nieruchomości przez KZN na rzecz Skarbu Państwa;

6) nabywanie nieruchomości na własność KZN z przeznaczeniem na siedzibę KZN;",

b)
dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu:

"7) tworzenie przez KZN spółek celowych, w tym spółek tworzonych na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1834 oraz z 2018 r. poz. 1693);

8) wnoszenie nieruchomości jako aportu do spółek, o których mowa w art. 7 ust. 1.";

35)
w art. 36:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Prezesa KZN powołuje, po zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą, minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru.",

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Prezesa KZN odwołuje minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.",

c)
uchyla się ust. 4;
36)
w art. 37:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Informację o naborze na stanowisko Prezesa KZN ogłasza się przez umieszczenie ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie KZN oraz Biuletynie Informacji Publicznej KZN i Biuletynie Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.",

b)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Termin, o którym mowa w ust. 3 pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.",

c)
ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. W toku naboru Rada Nadzorcza wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawia ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w celu dokonania wyboru jednego kandydata.",

d)
ust. 10 otrzymuje brzmienie:

"10. Informację o wyniku naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie KZN oraz Biuletynie Informacji Publicznej KZN i Biuletynie Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.",

e)
ust. 12 otrzymuje brzmienie:

"12. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa ogłoszenia o naborze oraz informacji o wyniku naboru jest bezpłatne.";

37)
w art. 38 w ust. 1:
a)
po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

"8a) składanie Radzie Nadzorczej wniosków o:

a) wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu, gdy jej wartość nie przekracza 4 000 000 zł,

b) wyrażenie zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości, o którym mowa w art. 52, gdy jej wartość nie przekracza 2 000 000 zł;",

b)
w pkt 9 lit. b i c otrzymują brzmienie:

"b) dokonania czynności prawnej, której przedmiotem jest nieruchomość wchodząca w skład Zasobu, innej niż zbycie, gdy wartość nieruchomości nie przekracza 4 000 000 zł,

c) ustanawiania hipotek, w celu zabezpieczenia zobowiązań finansowych KZN na nieruchomościach wchodzących w skład Zasobu, gdy wartość nieruchomości nie przekracza 4 000 000 zł;",

c)
pkt 12 otrzymuje brzmienie:

"12) kontrolowanie wykorzystania nieruchomości, które zostały sprzedane lub oddane w użytkowanie wieczyste;",

d)
pkt 18 otrzymuje brzmienie:

"18) zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej KZN informacji o nabyciu i zbyciu nieruchomości wchodzących w skład Zasobu;";

38)
w art. 40 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Czynności prawnych w zakresie praw i obowiązków majątkowych KZN, w tym praw i obowiązków majątkowych wynikających z gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu, dokonuje Prezes KZN, albo pełnomocnik upoważniony przez Prezesa KZN, z zastrzeżeniem kompetencji Rady Nadzorczej oraz ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.";

39)
w art. 43:
a)
w ust. 2 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

"8) środki przyznane innym podmiotom.",

b)
uchyla się ust. 3;
40)
w art. 46:
a)
w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) przychody z działalności w zakresie gospodarowania Zasobem;",

b)
w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) inne przychody z działalności w zakresie gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu, z uwzględnieniem art. 62a.";

41)
w art. 49:
a)
w ust. 1 w pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) finansowanie lub współfinansowanie realizacji uzbrojenia technicznego służącego nieruchomościom przeznaczonym na cele mieszkaniowego zasobu gminy lub budownictwa czynszowego,",

b)
ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Przeznaczając środki KZN na finansowanie lub współfinansowanie realizacji uzbrojenia technicznego służącego nieruchomościom przeznaczonym na cele mieszkaniowego zasobu gminy lub budownictwa czynszowego, uwzględnia się przyczynienie się tej realizacji do istotnego, na danym obszarze, zwiększenia liczby mieszkań wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy lub realizowanych w ramach budownictwa czynszowego lub do istotnego zmniejszenia się liczby mieszkań wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy lub realizowanych w ramach budownictwa czynszowego o poziomie wyposażenia nieodpowiadającemu warunkom technicznym dla pomieszczeń mieszkalnych, przyczynienie się do zwiększenia efektywności realizacji programów rewitalizacji w danej gminie, a także występujące na danym obszarze istotne trudności w uzyskaniu mieszkania z mieszkaniowego zasobu gminy, w szczególności, gdy prognozowany czas oczekiwania na mieszkanie z mieszkaniowego zasobu gminy przekracza 5 lat.

3. KZN może nabyć własność nieruchomości wyłącznie z przeznaczeniem na siedzibę.",

c)
w ust. 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) w celu finansowania lub współfinansowania realizacji uzbrojenia technicznego, w tym uzbrojenia technicznego służącego nieruchomościom przeznaczonym na cele mieszkaniowego zasobu gminy lub budownictwa czynszowego;";

42)
po art. 49 dodaje się art. 49a w brzmieniu:

"Art. 49a. KZN jest obowiązany do gospodarowania środkami finansowymi z zachowaniem szczególnej staranności oraz zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki.";

43)
w art. 51:
a)
ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

"1. Nieruchomości wchodzące w skład Zasobu mogą być przedmiotem:

1) sprzedaży;

2) oddania w użytkowanie wieczyste;

3) nieodpłatnego przekazania jednostce samorządu terytorialnego, związkowi tych jednostek lub spółce celowej z wyłącznym udziałem jednostki samorządu terytorialnego;

4) aportu do spółki celowej;

5) umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym;

6) zamiany nieruchomości.

2. Nieruchomości wchodzące w skład Zasobu mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi lub oddawane w najem lub dzierżawę.

3. Udzielanie wsparcia finansowego ze środków KZN jest możliwe, o ile przyczynia się to do istotnego na danym obszarze zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych obywateli, zwiększenia liczby mieszkań wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy lub realizowanych w ramach budownictwa czynszowego i jest zgodne z zasadami prawidłowej gospodarki, z zachowaniem szczególnej staranności.",

b)
uchyla się ust. 4;
44)
po art. 51 dodaje się art. 51a w brzmieniu:

"Art. 51a. 1. Nieruchomości wchodzące w skład Zasobu mogą być sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu.

2. Nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli:

1) jest zbywana lub nieodpłatnie przekazywana na rzecz jednostki samorządu terytorialnego lub związku tych jednostek;

2) jest nieodpłatnie przekazywana spółce celowej z wyłącznym udziałem jednostki samorządu terytorialnego;

3) jest przedmiotem umowy zamiany;

4) sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego;

5) ma być przedmiotem aportu do spółki lub wkładu własnego do spółki, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym;

6) jest sprzedawana partnerowi prywatnemu, a wybór partnera prywatnego nastąpił w trybie przewidzianym w art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym.

3. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe lub na realizację uzbrojenia technicznego albo innych celów publicznych, jeżeli cele te będą realizowane przez podmiot, dla którego są to cele statutowe i który dochody przeznacza w całości na działalność statutową.

4. Zawarcie umów najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku zawarcia tych umów w drodze przetargu.

5. Podstawę zawarcia umowy w drodze bezprzetargowej stanowi protokół z przeprowadzonych negocjacji lub rokowań w sprawie zbycia podpisany przez Prezesa KZN lub upoważnioną przez niego osobę.";

45)
w art. 52:
a)
w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Nieodpłatne przekazanie nieruchomości jednostce samorządu terytorialnego, związkowi jednostek samorządu terytorialnego lub spółce celowej z wyłącznym udziałem jednostki samorządu terytorialnego może nastąpić w drodze umowy:",

b)
w ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) inwestycji towarzyszącej, o której mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.",

c)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W przypadku zbycia lub przeznaczenia nieruchomości na inny cel, niż określony w umowie, przed upływem 10 lat od dnia jej nieodpłatnego przekazania, KZN występuje do jednostki samorządu terytorialnego, związku jednostek samorządu terytorialnego lub spółki celowej z wyłącznym udziałem jednostki samorządu terytorialnego z żądaniem zwrotu wartości rynkowej nieruchomości, określonej na dzień żądania. KZN może odstąpić od żądania zwrotu, jeżeli nieruchomość zostanie zbyta lub przeznaczona na cele publiczne.",

d)
uchyla się ust. 4 i 5,
e)
uchyla się ust. 9;
46)
po art. 52 dodaje się art. 52a w brzmieniu:

"Art. 52a. Umowa spółki celowej, o której mowa w art. 7 ust. 1, określa w szczególności:

1) oznaczenie nieruchomości wnoszonej przez KZN jako aport do spółki;

2) cel spółki związany z realizacją inwestycji mieszkaniowej lub uzbrojenia technicznego;

3) zobowiązanie spółki do wykorzystania nieruchomości będącej przedmiotem aportu na cel związany z realizacją inwestycji mieszkaniowej, w której co najmniej 50% powierzchni użytkowej mieszkań będą stanowiły mieszkania na wynajem;

4) termin realizacji inwestycji mieszkaniowej lub uzbrojenia technicznego;

5) postanowienia przewidujące ograniczenia w zbyciu nieruchomości wnoszonej jako aport do spółki;

6) postanowienia przewidujące, iż w przypadku niezrealizowania celu spółki w terminie określonym w umowie, przewidzianym dla realizacji inwestycji mieszkaniowej lub uzbrojenia technicznego, spółka ulega rozwiązaniu.";

47)
w art. 53:
a)
ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Realizując zadania, o których mowa w art. 5, Prezes KZN ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej KZN przetarg na sprzedaż lub zawarcie umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu, w celu realizacji inwestycji mieszkaniowych.

2. W przypadku przetargu na sprzedaż nieruchomości, której wartość przekracza 4 000 000 zł, minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa wyraża zgodę, o której mowa w art. 35 pkt 2, przed ogłoszeniem o przetargu.",

b)
uchyla się ust. 3-18;
48)
w art. 54:
a)
ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Ogłoszenie o przetargu, o którym mowa w art. 53, zawiera:

1) informację o rodzaju przetargu;

2) czas, miejsce i warunki przetargu;

3) oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków oraz numeru księgi wieczystej;

4) powierzchnię nieruchomości;

5) opis nieruchomości;

6) przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania;

7) powierzchnię użytkową mieszkań, które mają być zrealizowane na nieruchomości, wyrażoną w m2, w tym powierzchnię użytkową mieszkań na wynajem, która nie może być mniejsza niż 50% ogólnej powierzchni mieszkań w danej inwestycji;

8) cenę nieruchomości lub stawkę procentową pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego;

9) informację o tym, czy inwestycja mieszkaniowa będzie realizowana na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez KZN, oraz o miejscu, w którym można zapoznać się z tym projektem;

10) wysokość wadium;

11) terminy poprzednich przetargów w razie ogłaszania kolejnego przetargu.

2. Ogłoszenie o przetargu, o którym mowa w art. 53, może również zawierać kryteria oceny ofert, którymi w szczególności mogą być:

1) oferowana cena;

2) termin zakończenia inwestycji mieszkaniowej lub terminy zakończenia jej etapów;

3) sposób kształtowania czynszu najmu;

4) przedstawienie koncepcji architektoniczno-budowlanej;

5) powierzchnia użytkowa mieszkań, które mają być zrealizowane na nieruchomości, wyrażona w m2;

6) powierzchnia użytkowa mieszkań na wynajem, w tym związana z umową najmu instytucjonalnego z dojściem do własności, wyrażona w m2 lub jako udział w całkowitej powierzchni użytkowej mieszkań, które mają być zrealizowane na nieruchomości;

7) zgodność planowanej inwestycji mieszkaniowej z programem, o którym mowa w art. 38 ust. 1 pkt 4;

8) dodatkowe ułatwienia dla osób niepełnosprawnych;

9) wymagania w zakresie dostępu do miejsc parkingowych i wind;

10) wymagania dotyczące rodzajów materiałów budowlanych i rozwiązań architektonicznych;

11) doświadczenie w realizacji inwestycji mieszkaniowych polegających na budowie budynków jednorodzinnych i budynków wielorodzinnych;

12) zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne i finansowe umożliwiające realizację inwestycji mieszkaniowej;

13) proponowane przez oferenta rozwiązania w zakresie zapewnienia dostępu nieruchomości do infrastruktury technicznej i społecznej;

14) zapewnienie oferenta przy zawieraniu umów najmu o stosowaniu pierwszeństwa wobec osób niepełnosprawnych.",

b)
uchyla się ust. 3,
c)
ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4. Ogłoszenie o przetargu, o którym mowa w art. 53, zawiera również informacje o wydanych decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzjach o pozwoleniu na budowę.

5. Cenę nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości określona przez rzeczoznawcę majątkowego.",

d)
ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb przeprowadzania przetargów na sprzedaż lub zawarcie umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości wchodzących w skład Zasobu, uwzględniając konieczność zapewnienia jawności i jednolitości postępowania, równego dostępu do udziału w przetargu oraz uzyskania najkorzystniejszego wyniku przetargu.";

49)
w art. 55:
a)
w ust. 2 uchyla się pkt 2,
b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W skład komisji przetargowej wchodzą nie mniej niż 3 osoby.";

50)
uchyla się art. 56-60;
51)
w art. 61:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Oferty mogą być składane w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia o przetargu, o którym mowa w art. 53.",

b)
w ust. 2:
w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) numer przystępującego do przetargu w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innym właściwym rejestrze,",

pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) oświadczenia o zobowiązaniu się przystępującego do przetargu do wykonania zobowiązań mających wpływ na wynik przetargu;";

52)
w art. 62:
a)
w ust. 1:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Umowa sprzedaży lub o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste określa w szczególności:",

uchyla się pkt 7,
w pkt 10:
--
uchyla się lit. a,
--
lit. b i c otrzymują brzmienie:

"b) zobowiązania nabywcy nieruchomości mające wpływ na wynik przetargu,

c) obowiązek przedkładania KZN informacji, o których mowa w art. 101,",

pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w wysokości nie niższej niż 10% wartości nieruchomości stanowiącej przedmiot umowy;",

b)
uchyla się ust. 2,
c)
dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. W przypadku oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste KZN wykonuje kompetencje właściwego organu określone w dziale II ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Przepisów art. 63-66 tej ustawy nie stosuje się.";

53)
po art. 62 dodaje się art. 62a w brzmieniu:

"Art. 62a. 1. W przypadku zbycia przez KZN nieruchomości przekazanej do Zasobu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa lub Agencję Mienia Wojskowego, KZN wypłaca tym podmiotom rekompensatę w wysokości odpowiadającej 90% dochodu uzyskanego przez KZN ze zbycia tej nieruchomości.

2. Dochód uzyskany przez KZN ze zbycia nieruchomości, o której mowa w ust. 1, stanowi różnicę między przychodami z tego zbycia a kosztami bezpośrednio związanymi z pozyskaniem i gospodarowaniem tą nieruchomością.

3. W przypadku wniesienia nieruchomości, o której mowa w ust. 1, do spółki celowej, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa lub Agencja Mienia Wojskowego wykonują prawa z 90% udziałów lub akcji odpowiadających wartości wniesionej nieruchomości pomniejszonej o koszty bezpośrednio związane z pozyskaniem i gospodarowaniem tą nieruchomością.";

54)
uchyla się art. 63 i art. 64;
55)
w art. 65 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W celu pozyskania środków finansowych służących realizacji zadań, o których mowa w art. 5, KZN może, za zgodą ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, sprzedawać i oddawać w użytkowanie wieczyste nieruchomości wchodzące w skład Zasobu, nieprzeznaczone na cele realizacji inwestycji mieszkaniowych lub uzbrojenia technicznego.";

56)
po art. 65 dodaje się art. 65a i art. 65b w brzmieniu:

"Art. 65a. 1. KZN przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży:

1) nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od KZN na podstawie art. 53;

2) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od KZN na podstawie art. 53;

3) niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od KZN na podstawie art. 65 ust. 1;

4) prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od KZN na podstawie art. 65 ust. 1.

2. Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez KZN zawiadomienia o treści umowy sprzedaży.

3. Notariusz sporządzający umowę sprzedaży jest obowiązany do przekazania KZN wypisu aktu notarialnego obejmującego umowę sprzedaży, w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy.

4. Prawo pierwokupu Prezes KZN wykonuje przez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego u notariusza, o którym mowa w ust. 3. W przypadku gdyby złożenie oświadczenia u tego notariusza było niemożliwe lub napotykało poważne trudności, może być ono złożone u innego notariusza.

5. Wypis z aktu notarialnego obejmującego oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, notariusz doręcza sprzedawcy w terminie 3 dni od dnia złożenia oświadczenia.

6. Z chwilą złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 4:

1) nieruchomość staje się własnością Skarbu Państwa i przechodzi do Zasobu, jeżeli wykonanie prawa pierwokupu dotyczyło sprzedaży nieruchomości;

2) prawo użytkowania wieczystego wygasa, jeżeli wykonanie prawa pierwokupu dotyczyło sprzedaży prawa użytkowania wieczystego.

7. Prawo pierwokupu wykonuje się po cenie ustalonej między stronami w umowie sprzedaży.

Art. 65b. 1. Sprzedaż nieruchomości na podstawie art. 53 następuje z zastrzeżeniem prawa odkupu.

2. Prawo odkupu przysługuje KZN w przypadku, gdy na sprzedanej nieruchomości nie zrealizowano celu, o którym mowa w art. 53.

3. Prawo odkupu Prezes KZN wykonuje przez oświadczenie złożone kupującemu. Oświadczenie o wykonaniu prawa odkupu sporządza się w formie aktu notarialnego.

4. Z chwilą wykonania prawa odkupu nabywca jest obowiązany przenieść na rzecz Skarbu Państwa własność nieruchomości za zwrotem ceny i kosztów sprzedaży oraz za zwrotem nakładów. Zwrot nakładów, które nie stanowiły nakładów koniecznych, należy się nabywcy tylko w granicach istniejącego zwiększenia wartości nieruchomości.

5. Prawo odkupu przysługuje KZN w okresie 5 lat od dnia sprzedaży nieruchomości.";

57)
w art. 66 w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"zamiany nieruchomości dokonywanej w ramach odszkodowania, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustaw, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 5 lit. e, oraz ustaw stanowiących podstawę wydania aktu prawa miejscowego, o którym mowa w lit. b, przysługującego od Skarbu Państwa, w przypadku:";

58)
uchyla się rozdziały 6 i 7;
59)
w art. 96:
a)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) zgodności realizowanej inwestycji mieszkaniowej z warunkami określonymi w zawartych z KZN umowach, w tym dotyczących wniesienia nieruchomości jako aportu;",

b)
uchyla się pkt 3 i 4,
c)
pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) przedkładanych informacji, o których mowa w art. 101.";

60)
art. 98 otrzymuje brzmienie:

"Art. 98. Nabywca albo użytkownik wieczysty nieruchomości z Zasobu informuje Prezesa KZN o zakończeniu budowy inwestycji mieszkaniowej objętej umową z KZN w terminie 14 dni od dnia zakończenia budowy. Do zawiadomienia załącza się geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, wykonaną przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia, obejmującą w szczególności pomiar powierzchni użytkowej lokali.";

61)
w art. 99:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Kontrolę, o której mowa w art. 96 pkt 2, Prezes KZN przeprowadza obowiązkowo po zakończeniu budowy, a przed złożeniem wniosku przez nabywcę albo użytkownika wieczystego nieruchomości z Zasobu o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego.",

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W przypadku stwierdzenia braku naruszenia warunków umowy lub ustawy Prezes KZN wydaje nabywcy albo użytkownikowi wieczystemu nieruchomości z Zasobu zaświadczenie o braku zastrzeżeń.";

62)
art. 100 otrzymuje brzmienie:

"Art. 100. 1. W przypadku stwierdzenia naruszenia warunków umowy lub ustawy, po wydaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, Prezes KZN wzywa nabywcę albo użytkownika wieczystego nieruchomości z Zasobu do złożenia wyjaśnień oraz usunięcia stwierdzonych uchybień, wyznaczając mu odpowiedni termin.

2. Prezes KZN, biorąc pod uwagę stopień naruszenia warunków umowy zawartej z nabywcą albo użytkownikiem wieczystym nieruchomości z Zasobu, może ją rozwiązać i nałożyć kary wynikające z tej umowy.";

63)
w art. 101:
a)
w ust. 1:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Do zakończenia realizacji inwestycji nabywca albo użytkownik wieczysty nieruchomości z Zasobu przedkłada corocznie Prezesowi KZN do dnia 15 listopada, według stanu na dzień 31 października, informację dotyczącą:",

uchyla się pkt 2 i 3,
pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

"5) powierzchni użytkowej mieszkań utworzonych w ramach inwestycji mieszkaniowej realizowanej na nieruchomości zbytej lub oddanej w użytkowanie wieczyste;

6) powierzchni użytkowej mieszkań utworzonych w ramach inwestycji mieszkaniowej realizowanej na nieruchomości zbytej lub oddanej w użytkowanie wieczyste użytkowanych na zasadach najmu i udziału tej powierzchni w powierzchni użytkowej mieszkań, o których mowa w pkt 5;",

uchyla się pkt 7,
pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) wykonania zobowiązań mających wpływ na wynik przetargu.",

b)
uchyla się ust. 2-5;
64)
w art. 102 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Czynności kontrolne są wykonywane bezpośrednio przez pracowników Biura na podstawie upoważnienia do wykonywania tych czynności wydanego przez Prezesa KZN, w obecności nabywcy albo użytkownika wieczystego nieruchomości z Zasobu lub osoby przez niego upoważnionej.";

65)
w art. 103 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2) żądania od nabywcy albo użytkownika wieczystego nieruchomości z Zasobu przedstawienia pisemnej informacji na temat nieruchomości, inwestycji mieszkaniowej realizowanej z wykorzystaniem tej nieruchomości lub mieszkań utworzonych w wyniku tej inwestycji;

3) wglądu do dokumentów związanych z nieruchomością, realizowaną inwestycją mieszkaniową lub utworzonymi mieszkaniami, sporządzania odpisów, kopii lub wyciągów z tych dokumentów oraz ich zabezpieczania;";

66)
w art. 104:
a)
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"W stosunku do osób upoważnionych do wykonywania czynności kontrolnych nabywca albo użytkownik wieczysty nieruchomości z Zasobu ma obowiązek:",

b)
pkt 2-4 otrzymują brzmienie:

"2) udostępnienia pisemnej informacji na temat nieruchomości, inwestycji mieszkaniowej realizowanej z wykorzystaniem tej nieruchomości lub mieszkań utworzonych w wyniku tej inwestycji;

3) udostępnienia dokumentów związanych z nieruchomością, realizowaną inwestycją mieszkaniową lub utworzonymi mieszkaniami;

4) umożliwienia sporządzania odpisów, kopii lub wyciągów z dokumentów związanych z nieruchomością, realizowaną inwestycją mieszkaniową lub utworzonymi mieszkaniami oraz zabezpieczania tych dokumentów;";

67)
w art. 105 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Raport, o którym mowa w ust. 1, jest sporządzany w dwóch egzemplarzach i podpisywany przez osobę wykonującą czynności kontrolne oraz nabywcę albo użytkownika wieczystego nieruchomości z Zasobu lub osobę przez niego upoważnioną.

3. W przypadku odmowy podpisania raportu, o którym mowa w ust. 1, przez nabywcę albo użytkownika wieczystego nieruchomości z Zasobu lub osobę przez niego upoważnioną raport jest podpisywany przez osobę wykonującą czynności kontrolne, która dokonuje w nim adnotacji o odmowie podpisania.";

68)
uchyla się rozdział 9;
69)
uchyla się art. 131.