Art. 8. - Zmiana ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o... - Dz.U.2022.1270 - OpenLEX

Art. 8. - Zmiana ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1270

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 czerwca 2022 r.
Art.  8. 
1. 
Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy w celu wyłonienia beneficjenta w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 6, w ramach działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 6, w których termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie upłynął przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 6 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z tym że agencja płatnicza w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 6, niezwłocznie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy:
1)
zmienia ogłoszenie o zamówieniu publicznym lub dokumenty zamówienia publicznego, uwzględniając art. 34 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 6, oraz może wymagać złożenia wadium, z tym że przepisu art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) nie stosuje się;
2)
przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie lub wprowadzenie w nich zmian;
3)
informuje wykonawców o zmianie ogłoszenia o zamówieniu publicznym lub dokumentów zamówienia publicznego dokonanej zgodnie z pkt 1.
2. 
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy w celu wyłonienia beneficjenta w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 6, w ramach działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 6, w których termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego upłynął przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, mogą zostać unieważnione, jeżeli ich dalsze prowadzenie jest nieuzasadnione.