Art. 4. - Zmiana ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o... - Dz.U.2022.1270 - OpenLEX

Art. 4. - Zmiana ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1270

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 czerwca 2022 r.
Art.  4. 

W ustawie z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2022 r. poz. 387) w art. 24:

1)
w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Wniosek o przyznanie pomocy oraz wniosek o wypłatę pomocy w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 15, z uwzględnieniem art. 17 ust. 3 lit. b rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 69, z późn. zm.), składa się za pomocą formularzy udostępnionych na stronie internetowej Agencji.";

2)
ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. Do złożenia wniosków, o których mowa w ust. 2, za pomocą formularzy udostępnionych na stronie internetowej Agencji nie jest wymagany podpis elektroniczny.

4. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakie powinny spełniać formularze wniosków, o których mowa w ust. 2, udostępnione na stronie internetowej Agencji oraz szczegółowe warunki i tryb składania wniosków za pomocą tych formularzy, mając na względzie identyfikację wnioskodawcy oraz zabezpieczenie danych przed dostępem osób nieuprawnionych.".