Art. 3. - Zmiana ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o... - Dz.U.2022.1270 - OpenLEX

Art. 3. - Zmiana ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1270

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 czerwca 2022 r.
Art.  3. 

W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1867) w art. 5:

1)
po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu:

"3b. W przypadku działania określonego w art. 1 ust. 1 pkt 4 pomoc jest wypłacana na wniosek o wypłatę.";

2)
ust. 4a otrzymuje brzmienie:

"4a. Wnioski o pomoc na działanie określone w art. 1 ust. 1 pkt 4 oraz wnioski o wypłatę tej pomocy składa się na formularzach opracowanych i udostępnionych przez Agencję.";

3)
uchyla się ust. 6;
4)
po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

"6a. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakie powinny spełniać wnioski o pomoc na działanie określone w art. 1 ust. 1 pkt 4 oraz wnioski o wypłatę tej pomocy, mając na względzie konieczność zawarcia w tych wnioskach danych niezbędnych do prawidłowego udzielenia i prawidłowej wypłaty tej pomocy.";

5)
ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakie powinny spełniać formularze wniosków, o których mowa w ust. 4a, umieszczane na stronie internetowej Agencji, oraz szczegółowe warunki i tryb składania tych wniosków za pomocą formularzy umieszczonych na stronie internetowej Agencji, mając na względzie identyfikację producenta rolnego w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz zabezpieczenie danych przed dostępem do nich osób nieuprawnionych.".