Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.1514

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 grudnia 2013 r.
Art.  5.
1. Do czasu zapewnienia warunków technicznych do przekazywania przez zobowiązane podmioty do Krajowego Rejestru Karnego kart rejestracyjnych i zawiadomień za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, będą one przekazywane i przetwarzane przez ten Rejestr w postaci papierowej.
2. Do czasu zapewnienia warunków technicznych do przekazywania przez Krajowy Rejestr Karny za pośrednictwem systemu teleinformatycznego informacji, o których mowa w art. 22 ustawy zmienianej w art. 1, będą one przekazywane w postaci papierowej.
3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób sporządzania i przekazywania oraz szczegółowość informacji umieszczanych na podstawie art. 12 ust. 1-2a ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w karcie rejestracyjnej i w zawiadomieniu w postaci papierowej oraz wzory formularzy kart rejestracyjnych i zawiadomień do Rejestru, uwzględniając konieczność zapewnienia niezwłocznej aktualizacji danych gromadzonych w Rejestrze, zakres danych zawartych w Rejestrze i potrzebę zachowania tożsamości danych przekazywanych do Rejestru w postaci papierowej z danymi przekazywanymi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
4. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 21 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 21 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 30 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.