Zmiana ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.914

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 maja 2019 r.

USTAWA
z dnia 26 kwietnia 2019 r.
o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych

W ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 84, 609 i 730) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 43 w ust. 2 skreśla się wyrazy "z zastrzeżeniem art. 44 ust. 1b";
2)
w art. 44:
a)
w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Odwołanie nie przysługuje w sprawach indywidualnych dotyczących powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego.",

b)
uchyla się ust. 1b,
c)
ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego, w terminie dwutygodniowym od dnia doręczenia uchwały z uzasadnieniem.

3. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360, z późn. zm.) o skardze kasacyjnej. Przepisu art. 87 tej ustawy nie stosuje się.",

d)
uchyla się ust. 4.

W ustawie z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2107 oraz z 2019 r. poz. 125) w art. 49 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"W sprawach nieuregulowanych w ustawie, do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz do sędziów, urzędników i pracowników tego Sądu, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Sądu Najwyższego, z wyjątkiem przepisu art. 44 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 84, 609, 730 i 914).".

Postępowania w sprawach odwołań od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa w sprawach indywidualnych dotyczących powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, podlegają umorzeniu z mocy prawa.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.