Art. 6. - Zmiana ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2354

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 grudnia 2018 r.
Art.  6. 

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 i 2243) w art. 105 w ust. 1 w pkt 2 w lit. e:

1)
we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "albo naczelnika urzędu celno-skarbowego" zastępuje się wyrazami ", naczelnika urzędu celno-skarbowego albo naczelnika urzędu skarbowego";
2)
dodaje się tiret czwarte i piąte w brzmieniu:

"– w związku z wszczętą kontrolą celno-skarbową, kontrolą podatkową albo toczącym się postępowaniem podatkowym albo czynnościami audytowymi, o których mowa w art. 99a pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej,

– w związku z prowadzonymi czynnościami analitycznymi, o których mowa w art. 49a ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej,".