Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2354

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 grudnia 2018 r.
Art.  35. 

W przypadku kontroli wyrobów akcyzowych przeznaczonych na cele specjalne, która rozpoczęła się i nie zakończyła się przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, czynności już podjęte w trakcie tej kontroli pozostają w mocy.