Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2354

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 grudnia 2018 r.
Art.  32. 
1.  Stałe upoważnienia do wykonywania kontroli celno-skarbowej wydane według wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 62 ust. 16 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują ważność do dnia wydania stałego upoważnienia według wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 62 ust. 16 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.
2.  Do dnia wydania stałego upoważnienia według wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 62 ust. 16 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r., kontrole, o których mowa w art. 62 ust. 5 pkt 6-10 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mogą być wykonywane na podstawie stałego upoważnienia do wykonywania kontroli celno-skarbowej wydanego według wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 62 ust. 16 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.