Art. 3. - Zmiana ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2354

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 grudnia 2018 r.
Art.  3. 

W ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2017 r. poz. 869, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 10a:
a)
w ust. 1 skreśla się wyrazy "określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie ust. 3",
b)
ust. 1a otrzymuje brzmienie:

"1a. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1, mogą być składane przez pełnomocnika za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeżeli zostało złożone do właściwego naczelnika urzędu skarbowego pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 5 ust. 4a.",

c)
uchyla się ust. 3;
2)
w art. 15 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Dane z CRP KEP, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 i 2, są udostępniane ministrowi właściwemu do spraw gospodarki prowadzącemu Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej.".