Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2354

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 grudnia 2018 r.
Art.  25. 

Funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej w służbie stałej będącym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy przedstawicielami Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w polskich placówkach dyplomatycznych okres pełnienia funkcji przedstawiciela wlicza się do okresu służby w Służbie Celno-Skarbowej.