Art. 31. - Zmiana ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2354

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 grudnia 2018 r.
Art.  31. 

Kontrola celno-skarbowa:

1)
w zakresie produkcji, przemieszczania i zużycia wyrobów akcyzowych, w szczególności ich wytwarzania, uszlachetniania, przerabiania, skażania, rozlewu, przyjmowania, magazynowania, wydawania, przewozu i niszczenia, oraz w zakresie stosowania znaków akcyzy i oznaczania nimi wyrobów akcyzowych,
2)
w zakresie wydobycia urobku rudy miedzi, produkcji koncentratu, wydobycia gazu ziemnego lub ropy naftowej, o których mowa w ustawie z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. z 2018 r. poz. 228),
3)
w zakresie realizacji obowiązku znakowania i barwienia wyrobów energetycznych, o którym mowa w art. 90 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1114, z późn. zm.),
4)
w zakresie prawidłowości realizacji obowiązku ewidencjonowania w podmiotach obowiązanych do ewidencjonowania obrotu za pomocą kas rejestrujących,
5)
parametrów jakościowych, fizyko-chemicznych oraz tożsamości i jakości paliw silnikowych,
6)
o której mowa w art. 62 ust. 5 pkt 1, 2 i 5 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym

- wszczęta i niezakończona przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy kończy się protokołem.