Art. 30. - Zmiana ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2354

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 grudnia 2018 r.
Art.  30. 

Legitymacje służbowe wydane według wzoru określonego w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują ważność do czasu wydania legitymacji służbowych wydanych według wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż do dnia 1 marca 2024 r.