Art. 27. - Zmiana ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2354

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 grudnia 2018 r.
Art.  27. 

Przepisy art. 198 ust. 1 i 1a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w zakresie, w jakim dotyczą byłych funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Straży Granicznej oraz osób posiadających stopień wojskowy przyjmowanych do służby, stosuje się od dnia 1 stycznia 2020 r.