Art. 23. - Zmiana ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2354

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 grudnia 2018 r.
Art.  23. 
1. 
Pracownicy wykonujący audyt, o którym mowa w art. 95 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z wyjątkiem pracowników wykonujących audyt, o którym mowa w art. 14 ust. 1 pkt 10 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zatrudnieni w wyodrębnionej w tym celu komórce organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, wykonujący zadania w wyodrębnionych wydziałach terenowych audytu z dniem 1 stycznia 2019 r. stają się odpowiednio pracownikami właściwej izby administracji skarbowej, na terenie właściwości której wykonują zadania.
2. 
Pracownicy, o których mowa w ust. 1, zachowują ciągłość pracy. W sprawach wynikających ze stosunku pracy stosuje się przepisy dotychczasowe.