Art. 21. - Zmiana ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2354

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 grudnia 2018 r.
Art.  21. 

W ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1039) w art. 19 w ust. 2 wyrazy "do dnia 31 grudnia 2018 r." zastępuje się wyrazami "do dnia 31 grudnia 2019 r.".