Art. 19. - Zmiana ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2354

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 grudnia 2018 r.
Art.  19. 

W ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 379, 1537, 1926 i 2409) wprowadza się następujące zmiany:

1)
uchyla się art. 168;
2)
w art. 186:
a)
w ust. 1 część wspólna otrzymuje brzmienie:

"- zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2022 r.",

b)
w ust. 2 wyrazy "przez okres 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1." zastępuje się wyrazami "do dnia 31 grudnia 2022 r.";
3)
w art. 192 uchyla się ust. 2-4;
4)
uchyla się art. 259.