Art. 12. - Zmiana ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2354

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 grudnia 2018 r.
Art.  12. 

W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 i 2245) w art. 178 w ust. 3 wyrazy "oraz Komendant Służby Ochrony Państwa" zastępuje się wyrazami ", Komendant Służby Ochrony Państwa oraz Szef Krajowej Administracji Skarbowej".