Art. 10. - Zmiana ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2354

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 grudnia 2018 r.
Art.  10. 

W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, 2193, 2215 i 2244) w art. 96:

1)
w ust. 4a:
a)
w pkt 5 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyraz "lub",
b)
dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) wobec tego podmiotu sąd orzekł, na podstawie odrębnych przepisów, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.";

2)
w ust. 9:
a)
w pkt 5 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyraz "lub",
b)
dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) wobec tego podatnika sąd orzekł, na podstawie odrębnych przepisów, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.".