Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2133

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 listopada 2018 r.

USTAWA
z dnia 4 października 2018 r.
o zmianie ustawy o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska"

Art.  1. 

W ustawie z dnia 5 września 2008 r. o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska" (Dz. U. z 2017 r. poz. 2164 oraz z 2018 r. poz. 1089) w art. 17 po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

"1b. Do sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących własność Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 52) bez względu na funkcję budynku, w którym się znajdują.".

Art.  2. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.