Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.961

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 maja 2017 r.

USTAWA
z dnia 21 kwietnia 2017 r.
o zmianie ustawy o kinematografii oraz niektórych innych ustaw

Art.  1. 

W ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (Dz. U. z 2016 r. poz. 438) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w art. 28:
a) w ust. 1, 2 i 5 oraz w art. 30 w różnym przypadku wyrazy "Filmoteka Narodowa" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "państwowa instytucja kultury wyspecjalizowana w zakresie ochrony narodowego dziedzictwa kulturalnego w dziedzinie kinematografii",
b) w ust. 3 wyrazy "Filmoteka Narodowa" zastępuje się wyrazami "Państwowa instytucja kultury wyspecjalizowana w zakresie ochrony narodowego dziedzictwa kulturalnego w dziedzinie kinematografii";
2) uchyla się art. 29.
Art.  2. 

W ustawie z dnia 16 lipca 1987 r. o państwowych instytucjach filmowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1387 oraz z 2016 r. poz. 2260) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 26a w pkt 5 wyrazy "Filmoteki Narodowej" zastępuje się wyrazami "państwowej instytucji kultury wyspecjalizowanej w zakresie ochrony narodowego dziedzictwa kulturalnego w dziedzinie kinematografii, o której mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (Dz. U. z 2016 r. poz. 438 oraz z 2017 r. poz. 961)";
2) w art. 27a w ust. 1a w pkt 1 oraz w art. 27b w pkt 1 w lit. a wyrazy "Filmoteki Narodowej" zastępuje się wyrazami "państwowej instytucji kultury wyspecjalizowanej w zakresie ochrony narodowego dziedzictwa kulturalnego w dziedzinie kinematografii, o której mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii".
Art.  3. 

W ustawie z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. poz. 722, z 2003 r. poz. 1188, z 2008 r. poz. 1056 oraz z 2012 r. poz. 1529) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 6 wyrazy "Filmotece Narodowej w Warszawie" zastępuje się wyrazami "Państwowej instytucji kultury wyspecjalizowanej w zakresie ochrony narodowego dziedzictwa kulturalnego w dziedzinie kinematografii, o której mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (Dz. U. z 2016 r. poz. 438 oraz z 2017 r. poz. 961),";
2) w art. 8 w ust. 1 wyrazy "Filmotece Narodowej w Warszawie" zastępuje się wyrazami "państwowej instytucji kultury wyspecjalizowanej w zakresie ochrony narodowego dziedzictwa kulturalnego w dziedzinie kinematografii, o której mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii,".
Art.  4. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.