Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1284

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 lipca 2018 r.
Art.  3. 

Wnioski o wydanie prawa jazdy i pozwolenia na kierowanie tramwajem, których wzór został określony na podstawie przepisów dotychczasowych, oraz dokumenty stanowiące załączniki do wniosków o wydanie prawa jazdy i pozwolenia na kierowanie tramwajem złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność.