Zmiana ustawy o kierujących pojazdami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1284

Akt jednorazowy
Wersja od: 3 lipca 2018 r.

USTAWA
z dnia 10 maja 2018 r.
o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 11 w ust. 1 w pkt 5 w lit. d kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) uprzedzona o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy oświadcza, że:

a) nie został orzeczony w stosunku do niej, prawomocnym wyrokiem sądu, zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych,

b) nie ma zatrzymanego prawa jazdy ani pozwolenia na kierowanie tramwajem,

c) nie ma cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdami.";

2)
w art. 16 w ust. 2 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) uprzedzona o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy oświadcza, że:

a) nie został orzeczony w stosunku do niej, prawomocnym wyrokiem sądu, zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych,

b) nie ma zatrzymanego prawa jazdy ani pozwolenia na kierowanie tramwajem,

c) nie ma cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdami.".

Do postępowań w sprawie wydania prawa jazdy i pozwolenia na kierowanie tramwajem wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Wnioski o wydanie prawa jazdy i pozwolenia na kierowanie tramwajem, których wzór został określony na podstawie przepisów dotychczasowych, oraz dokumenty stanowiące załączniki do wniosków o wydanie prawa jazdy i pozwolenia na kierowanie tramwajem złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.