Art. 9. - Zmiana ustawy o kierujących pojazdami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.970

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.
Art.  9. 

Minister właściwy do spraw transportu udostępnia w formie elektronicznej na stronie internetowej ministerstwa pytania egzaminacyjne stosowane na egzaminie, o którym mowa w art. 51 ustawy zmienianej w art. 1, nie później niż 6 miesięcy od dnia powołania komisji, o której mowa w art. 57a ustawy zmienianej w art. 1.