Art. 8. - Zmiana ustawy o kierujących pojazdami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.970

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.
Art.  8. 

Wymóg, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 5 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, dotyczy obu części egzaminu, o którym mowa w art. 51 ustawy zmienianej w art. 1, do dnia 31 grudnia 2014 r.