Art. 7. - Zmiana ustawy o kierujących pojazdami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.970

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.
Art.  7. 

Przepis art. 45 ust. 2 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą ma zastosowanie do oceny stanów faktycznych, co do których w dniu wejścia w życie ustawy toczy się postępowanie administracyjne lub sądowo-administracyjne.