Art. 6. - Zmiana ustawy o kierujących pojazdami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.970

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.
Art.  6. 

Przepisy art. 33 ust. 3a i art. 38 ust. 3a ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się także w przypadku osób wpisanych do ewidencji instruktorów lub ewidencji wykładowców w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.