Art. 5. - Zmiana ustawy o kierujących pojazdami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.970

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.
Art.  5. 
1. 
Bazy pytań egzaminacyjnych stosowane w dniu wejścia w życie ustawy na egzaminach, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 7, art. 58 ust. 1 pkt 7 oraz w art. 117 ust. 2 pkt 7 ustawy zmienianej w art. 1 uznaje się za spełniające wymagania określone odpowiednio w art. 39 ust. 7, art. 64 ust. 7a oraz w art. 119 ust. 5a ustawy zmienianej w art. 1 w zakresie zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw transportu.
2. 
Pytania stosowane na egzaminie państwowym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy uznaje się za spełniające wymagania określone w art. 51 ust. 2a pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1 w zakresie zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw transportu nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia powołania komisji, o której mowa w art. 57a ustawy zmienianej w art. 1.
3. 
Wojewodowie przekazują komisji, o której mowa w art. 57a ustawy zmienianej w art. 1, bazy pytań egzaminacyjnych stosowanych w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, na egzaminie, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 7 ustawy zmienianej w art. 1, w terminie miesiąca od daty powołania komisji.
4. 
Operator systemu teleinformatycznego stosowanego przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego do przeprowadzania egzaminu państwowego przekazuje komisji, o której mowa w art. 57a ustawy zmienianej w art. 1, nieodpłatnie wraz upoważnieniem do stosowania podczas egzaminu państwowego, wszystkie pytania stosowane dotychczas na egzaminie państwowym w terminie miesiąca od daty powołania komisji.