Art. 4. - Zmiana ustawy o kierujących pojazdami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.970

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.
Art.  4. 
1. 
W stosunku do osób, które w dniu 1 stycznia 2015 r. są uczestnikami szkolenia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 prowadzonego w formie kursu, stosuje się przepis art. 23a ustawy zmienianej w art. 1, pod warunkiem uzyskania przez te osoby pozytywnego wyniku części teoretycznej egzaminu państwowego.
2. 
Osoby, o których mowa w ust. 1, które nie uzyskały pozytywnego wyniku z części teoretycznej egzaminu państwowego, kontynuują szkolenie na dotychczasowych zasadach.