Art. 2. - Zmiana ustawy o kierujących pojazdami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.970

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.
Art.  2. 
1. 
Postępowania rozpoczęte na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym i niezakończone w dniu wejścia w życie ustawy prowadzi się na dotychczasowych zasadach.
2. 
Do postępowań wszczętych na podstawie art. 102 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym i niezakończonych w dniu wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy art. 102 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.