Art. 13. - Zmiana ustawy o kierujących pojazdami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.970

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.
Art.  13. 

Postępowania wszczęte i niezakończone w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, prowadzone na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym w odniesieniu do osób, które nie były sprawcami wypadków drogowych, podlegają umorzeniu.