Art. 12. - Zmiana ustawy o kierujących pojazdami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.970

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.
Art.  12.  2
1. 
Do dnia 3 czerwca 2018 r. osoba skierowana na badanie, o którym mowa w art. 99 ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 lit. a, b i d ustawy zmienianej w art. 1, jest obowiązana do:
1)
poddania się badaniu w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu;
2)
przedstawienia staroście odpowiedniego orzeczenia lekarskiego lub orzeczenia psychologicznego w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu.
2. 
Do dnia 3 czerwca 2018 r. starosta wydaje decyzję administracyjną o skierowaniu kierowcy lub osoby kierującej tramwajem na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, o którym mowa w art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.). Kierowca lub osoba kierująca tramwajem skierowani na egzamin państwowy przystępują do kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji w trybie art. 99 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1.
2 Art. 12:

- zmieniony przez art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. (Dz.U.2015.2183) zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 grudnia 2015 r.

- zmieniony przez art. 3 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. (Dz.U.2016.2001) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2017 r.