Art. 10. - Zmiana ustawy o kierujących pojazdami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.970

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.
Art.  10. 

Minister właściwy do spraw transportu powołuje komisję, o której mowa w art. 57a ustawy zmienianej w art. 1, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.