Art. 9. - Zmiana ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.952

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 maja 2021 r.
Art.  9. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1)
art. 4, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;
2)
art. 3 pkt 8, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.