Art. 4. - Zmiana ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.952

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 maja 2021 r.
Art.  4. 
1. 
Wójt, burmistrz albo prezydent miasta, w terminie 7 dni od dnia następującego po dniu ogłoszenia niniejszej ustawy, z urzędu bezpłatnie przyznaje kartę tradycyjną w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 1 członkowi rodziny wielodzietnej, o którym mowa w art. 5 pkt 2 lub 3 ustawy zmienianej w art. 1, któremu została przyznana i wydana wyłącznie karta elektroniczna w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 1. Wydanie karty tradycyjnej w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 1 następuje niezwłocznie po jej przyznaniu.
2. 
Do wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z wyjątkiem wysokości opłaty, o której mowa odpowiednio w:
1)
art. 13 ust. 1a ustawy zmienianej w art. 1, która wynosi 9,21 zł;
2)
art. 13 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, która wynosi 10,12 zł.