Art. 2. - Zmiana ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.952

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 maja 2021 r.
Art.  2. 

W ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 19e w ust. 2b pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) może być wydany użytkownikowi publicznej aplikacji mobilnej:

a) uwierzytelnionemu w sposób określony w art. 20a ust. 1 lub

b) o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4), lub

c) o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;";

2)
po art. 19e dodaje się art. 19ea w brzmieniu:

"Art. 19ea. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji może realizować zadania, o których mowa w art. 19e ust. 1 i 2, w całości lub w części przy pomocy właściwych w tym zakresie jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji lub przez niego nadzorowanych.

2. Realizacja zadań, o których mowa w ust. 1, może być finansowana w formie dotacji celowej z części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw informatyzacji.".