Art. 1. - Zmiana ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o ochronie roślin przed agrofagami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2254

Akt utracił moc
Wersja od: 4 listopada 2022 r.
Art.  1. 

W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1688 i 2185) wprowadza się następujące zmiany:

1)
odnośnik nr 1 do ustawy otrzymuje brzmienie:

"1 Niniejsza ustawa:

1) służy stosowaniu:

a) rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2568/91 z dnia 11 lipca 1991 r. w sprawie właściwości oliwy z oliwek i oliwy z wytłoczyn oliwek oraz w sprawie odpowiednich metod analizy (Dz. Urz. WE L 248 z 05.09.1991, str. 1, Dz. Urz. WE L 349 z 18.12.1991, str. 36, Dz. Urz. WE L 150 z 02.06.1992, str. 17, Dz. Urz. WE L 176 z 30.06.1992, str. 27, Dz. Urz. WE L 199 z 18.07.1992, str. 18, Dz. Urz. WE L 327 z 13.11.1992, str. 28, Dz. Urz. WE L 22 z 30.01.1993, str. 58, Dz. Urz. WE L 87 z 07.04.1993, str. 6, Dz. Urz. WE L 66 z 18.03.1993, str. 29, Dz. Urz. WE L 24 z 29.01.1994, str. 33, Dz. Urz. WE L 280 z 29.10.1994, str. 43, Dz. Urz. WE L 69 z 29.03.1995, str. 1, Dz. Urz. WE L 258 z 28.10.1995, str. 49, Dz. Urz. WE L 341 z 12.12.1997, str. 25, Dz. Urz. WE L 28 z 04.02.1998, str. 5, Dz. Urz. WE L 282 z 20.10.1998, str. 55, Dz. Urz. WE L 46 z 20.02.1999, str. 15, Dz. Urz. WE L 65 z 07.03.2001, str. 9, Dz. Urz. WE L 276 z 19.10.2001, str. 8, Dz. Urz. WE L 128, z 15.05.2002, str. 8, Dz. Urz. UE L 295 z 13.11.2003, str. 57, Dz. Urz. UE L 161 z 22.06.2007, str. 11, Dz. Urz. UE L 178 z 05.07.2008, str. 11, Dz. Urz. UE L 23 z 27.01.2011, str. 1, Dz. Urz. UE L 78 z 24.03.2011, str. 69, Dz. Urz. UE L 192 z 20.07.2012, str. 3, Dz. Urz. UE L 90 z 28.03.2013, str. 52, Dz. Urz. UE L 338 z 17.12.2013, str. 31, Dz. Urz. UE L 266 z 13.10.2015, str. 9, Dz. Urz. UE L 266 z 13.10.2015, str. 29, Dz. Urz. UE L 202 z 28.07.2016, str. 7, Dz. Urz. UE L 273 z 08.10.2016, str. 5, Dz. Urz. UE L 321 z 29.11.2016, str. 83, Dz. Urz. UE L 326 z 01.12.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 331 z 06.12.2016, str. 14, Dz. Urz. UE L 211 z 17.08.2017, str. 58 oraz Dz. Urz. UE L 30.09.2019, str. 14),

b) rozporządzenia Rady (WE) nr 2406/96 z dnia 26 listopada 1996 r. ustanawiającego wspólne normy handlowe w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa (Dz. Urz. WE L 334 z 23.12.1996, str. 1, Dz. Urz. WE L 52 z 22.02.1997, str. 8, Dz. Urz. WE L 298 z 25.11.2000, str. 1, Dz. Urz. WE L 337 z 20.12.2001, str. 23, Dz. Urz. UE L 132 z 26.05.2005, str. 15 oraz Dz. Urz. UE L 236 z 23.09.2003, str. 33),

c) rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. ustanawiającego system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczącego etykietowania mięsa wołowego i produktów z mięsa wołowego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 820/97 (Dz. Urz. WE L 204 z 11.08.2000, str. 1, Dz. Urz. UE L 236 z 23.09.2003, str. 33, Dz. Urz. UE L 363 z 20.12.2006, str. 1, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 189 z 27.06.2014, str. 33),

d) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1825/2000 z dnia 25 sierpnia 2000 r. określającego szczegółowe przepisy stosowania rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny (Dz. Urz. WE L 216 z 26.08.2000, str. 8 oraz Dz. Urz. UE L 76 z 16.03.2007, str. 12),

e) rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1, Dz. Urz. UE L 245 z 29.09.2003, str. 4, Dz. Urz. UE L 100 z 08.04.2006, str. 3, Dz. Urz. UE L 179 z 07.07.2007, str. 59, Dz. Urz. UE L 60 z 05.03.2008, str. 17, Dz. Urz. UE L 188 z 18.07.2009, str. 14, Dz. Urz. UE L 189 z 27.06.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 327 z 12.11.2014, str. 9, Dz. Urz. UE L 37 z 13.02.2015, str. 24, Dz. Urz. UE L 35 z 10.02.2017, str. 10, Dz. Urz. UE L 117 z 05.05.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 198 z 25.07.2019, str. 241 oraz Dz. Urz. UE L 231 z 06.09.2019, str. 1),

f) rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (Dz. Urz. UE L 268 z 18.10.2003, str. 1, Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str. 99, Dz. Urz. UE L 211 z 11.08.2007, str. 40, Dz. Urz. UE L 97 z 09.04.2008, str. 64 oraz Dz. Urz. UE L 231 z 06.09.2019, str. 1),

g) rozporządzenia (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. dotyczącego możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniającego dyrektywę 2001/18/WE (Dz. Urz. UE L 268 z 18.10.2003, str. 24, Dz. Urz. UE L 311 z 21.11.2008, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 198 z 25.07.2019, str. 241),

h) rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającego dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. Urz. UE L 338 z 13.11.2004, str. 4, Dz. Urz. UE L 188 z 18.07.2009, str. 14 oraz Dz. Urz. UE L 231 z 06.09.2019, str. 1),

i) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1850/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady certyfikacji chmielu i produktów chmielowych (Dz. Urz. UE L 355 z 15.12.2006, str. 72, Dz. Urz. UE L 49 z 24.02.2011, str. 16 oraz Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 74),

j) rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz. Urz. UE L 404 z 30.12.2006, str. 9, Dz. Urz. UE L 12 z 18.01.2007, str. 3, Dz. Urz. UE L 39 z 13.02.2008, str. 8, Dz. Urz. UE L 39 z 13.02.2008, str. 14, Dz. Urz. UE L 37 z 10.02.2010, str. 16, Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011, str. 18, Dz. Urz. UE L 310 z 09.11.2012, str. 36 oraz Dz. Urz. UE L 160 z 12.06.2013, str. 23),

k) rozporządzenia Komisji (WE) nr 433/2007 z dnia 20 kwietnia 2007 r. ustanawiające warunki przyznawania specjalnych refundacji eksportowych w sektorze wołowiny i cielęciny (Dz. Urz. UE L 104 z 21.04.2007, str. 3, Dz. Urz. UE L 163 z 23.06.2007, str. 24 oraz Dz. Urz. UE L 258 z 04.10.2007, str. 44),

l) rozporządzenia Komisji (WE) nr 445/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. ustanawiającego niektóre szczegółowe zasady w celu stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2991/1994 określającego normy dla tłuszczów do smarowania oraz stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1898/1987 w sprawie ochrony nazw stosowanych w obrocie mlekiem i przetworami mlecznymi (Dz. Urz. UE L 106 z 24.04.2007, str. 24),

m) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1359/2007 z dnia 21 listopada 2007 r. ustanawiającego warunki udzielania specjalnych refundacji wywozowych do niektórych elementów odkostnionego mięsa wołowego (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2007, str. 21, Dz. Urz. UE L 11 z 15.01.2008, str. 23, Dz. Urz. UE L 186 z 15.07.2008, str. 42 oraz Dz. Urz. UE L 49 z 24.02.2011, str. 16),

n) rozporządzenia Komisji (WE) nr 543/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. wprowadzającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego (Dz. Urz. UE L 157 z 17.06.2008, str. 46, Dz. Urz. UE L 257 z 25.09.2008, str. 7, Dz. Urz. UE L 8 z 13.01.2009, str. 33, Dz. Urz. UE L 151 z 16.06.2009, str. 28, Dz. Urz. UE L 159 z 25.06.2010, str. 13, Dz. Urz. UE L 159 z 17.06.2011, str. 66, Dz. Urz. UE L 190 z 19.07.2012, str. 1, Dz. Urz. UE L 350 z 20.12.2012, str. 63, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 74 oraz Dz. Urz. UE L 102 z 23.04.2018, str. 95),

o) rozporządzenia Komisji (WE) nr 566/2008 z dnia 18 czerwca 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zasad wprowadzania do obrotu wołowiny pochodzącej od bydła w wieku do dwunastu miesięcy (Dz. Urz. UE L 160 z 19.06.2008, str. 22 oraz Dz. Urz. UE L 167 z 19.06.2013, str. 26),

p) rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. Urz. UE L 163 z 24.06.2008, str. 6, Dz. Urz. UE L 164 z 25.06.2008, str. 14, Dz. Urz. UE L 159 z 25.06.2010, str. 13, Dz. Urz. UE L 107 z 17.04.2013, str. 4, Dz. Urz. UE L 133 z 17.05.2013, str. 17, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 74, Dz. Urz. UE L 171 z 04.07.2017, str. 113 oraz Dz. Urz. UE L 306 z 22.11.2017, str. 6),

q) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1332/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie enzymów spożywczych, zmieniającego dyrektywę Rady 83/417/EWG, rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999, dyrektywę 2000/13/WE, dyrektywę Rady 2001/112/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 258/97 (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008, str. 7 oraz Dz. Urz. UE L 313 z 13.11.2012, str. 9),

r) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008, str. 16, Dz. Urz. UE L 75 z 23.03.2010, str. 17, Dz. Urz. UE L 295 z 12.11.2011, str. 1, Dz. Urz. UE L 311 z 20.11.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 295 z 12.11.2011, str. 178, Dz. Urz. UE L 295 z 12.11.2011, str. 205, Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2012, str. 1, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2012, str. 14, Dz. Urz. UE L 144 z 05.06.2012, str. 16, Dz. Urz. UE L 144 z 05.06.2012, str. 19, Dz. Urz. UE L 144 z 05.06.2012, str. 22, Dz. Urz. UE L 169 z 29.06.2012, str. 43, Dz. Urz. UE L 173 z 03.07.2012, str. 8, Dz. Urz. UE L 196 z 24.07.2012, str. 52, Dz. Urz. UE L 310 z 09.11.2012, str. 41, Dz. Urz. UE L 313 z 13.11.2012, str. 11, Dz. Urz. UE L 333 z 05.12.2012, str. 34, Dz. Urz. UE L 333 z 05.12.2012, str. 37, Dz. Urz. UE L 333 z 05.12.2012, str. 40, Dz. Urz. UE L 336 z 08.12.2012, str. 75, Dz. Urz. UE L 13 z 17.01.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 77 z 20.03.2013, str. 3, Dz. Urz. UE L 79 z 21.03.2013, str. 24, Dz. Urz. UE L 129 z 14.05.2013, str. 28, Dz. Urz. UE L 150 z 04.06.2013, str. 13, Dz. Urz. UE L 150 z 04.06.2013, str. 17, Dz. Urz. UE L 202 z 27.07.2013, str. 8, Dz. Urz. UE L 204 z 31.07.2013, str. 32, Dz. Urz. UE L 204 z 31.07.2013, str. 35, Dz. Urz. UE L 230 z 29.08.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 230 z 29.08.2013, str. 7, Dz. Urz. UE L 230 z 29.08.2013, str. 12, Dz. Urz. UE L 252 z 24.09.2013, str. 11, Dz. Urz. UE L 289 z 31.10.2013, str. 58, Dz. Urz. UE L 289 z 31.10.2013, str. 61, Dz. Urz. UE L 328 z 07.12.2013, str. 79, Dz. Urz. UE L 21 z 24.01.2014, str. 9, Dz. Urz. UE L 76 z 15.03.2014, str. 22, Dz. Urz. UE L 89 z 25.03.2014, str. 36, Dz. Urz. UE L 143 z 15.05.2014, str. 6, Dz. Urz. UE L 145 z 16.05.2014, str. 32, Dz. Urz. UE L 145 z 16.05.2014, str. 35, Dz. Urz. UE L 151 z 21.05.2014, str. 26, Dz. Urz. UE L 166 z 05.06.2014, str. 11, Dz. Urz. UE L 182 z 21.06.2014, str. 23, Dz. Urz. UE L 252 z 26.08.2014, str. 11, Dz. Urz. UE L 270 z 11.09.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 272 z 13.09.2014, str. 8, Dz. Urz. UE L 298 z 16.10.2014, str. 8, Dz. Urz. UE L 299 z 17.10.2014, str. 19, Dz. Urz. UE L 299 z 17.10.2014, str. 22, Dz. Urz. UE L 88 z 01.04.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 88 z 01.04.2015, str. 4, Dz. Urz. UE L 106 z 24.04.2015, str. 16, Dz. Urz. UE L 107 z 25.04.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 107 z 25.04.2015, str. 17, Dz. Urz. UE L 210 z 07.08.2015, str. 22, Dz. Urz. UE L 213 z 12.08.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 253 z 30.09.2015, str. 3, Dz. Urz. UE L 266 z 13.10.2015, str. 27, Dz. Urz. UE L 13 z 20.01.2016, str. 46, Dz. Urz. UE L 50 z 26.02.2016, str. 25, Dz. Urz. UE L 61 z 08.03.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 78 z 24.03.2016, str. 47, Dz. Urz. UE L 87 z 02.04.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 117 z 03.05.2016, str. 28, Dz. Urz. UE L 120 z 05.05.2016, str. 4, Dz. Urz. UE L 272 z 07.10.2016, str. 2, Dz. Urz. UE L 50 z 28.02.2017, str. 15, Dz. Urz. UE L 125 z 18.05.2017, str. 7, Dz. Urz. UE L 134 z 23.05.2017, str. 3, Dz. Urz. UE L 134 z 23.05.2017, str. 18, Dz. Urz. UE L 184 z 15.07.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 184 z 15.07.2017, str. 3, Dz. Urz. UE L 199 z 29.07.2017, str. 8, Dz. Urz. UE L 13 z 18.01.2018, str. 21, Dz. Urz. UE L 17 z 23.01.2018, str. 11, Dz. Urz. UE L 17 z 23.01.2018, str. 14, Dz. Urz. UE L 104 z 24.02.2018, str. 57, Dz. Urz. UE L 114 z 04.05.2018, str. 10, Dz. Urz. UE L 116 z 07.05.2018, str. 5, Dz. Urz. UE L 245 z 01.10.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 247 z 03.10.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 251 z 05.10.2018, str. 13, Dz. Urz. UE L 253 z 09.10.2018, str. 36, Dz. Urz. UE L 60 z 28.02.2019, str. 35, Dz. Urz. UE L 132 z 20.05.2019, str. 15, Dz. Urz. UE L 132 z 20.05.2019, str. 18, Dz. Urz. UE L 142 z 29.05.2019, str. 54, Dz. Urz. UE L 257 z 08.10.2019, str. 11, Dz. Urz. UE L 56 z 27.02.2020, str. 4, Dz. Urz. UE L 59 z 28.02.2020, str. 6, Dz. Urz. UE L 65 z 04.03.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 67 z 05.03.2020, str. 28, Dz. Urz. UE L 67 z 05.03.2020, str. 31, Dz. Urz. UE L 184 z 12.06.2020, str. 25, Dz. Urz. UE L 267 z 14.08.2020, str. 5, Dz. Urz. UE L 326 z 08.10.2020, str. 11, Dz. Urz. UE L 406 z 03.12.2020, str. 26, Dz. Urz. UE L 249 z 14.07.2021, str. 87, Dz. Urz. UE L 256 z 19.07.2021, str. 53 oraz Dz. Urz. UE L 345 z 30.09.2021, str. 44),

s) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych oraz zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenia (WE) nr 2232/96 oraz (WE) nr 110/2008 oraz dyrektywę 2000/13/WE (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008, str. 34, Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011, str. 18, Dz. Urz. UE L 267 z 02.10.2012, str. 1, Dz. Urz. UE L 163 z 15.06.2013, str. 15, Dz. Urz. UE L 273 z 15.10.2013, str. 18, Dz. Urz. UE L 74 z 14.03.2014, str. 58, Dz. Urz. UE L 84 z 20.03.2014, str. 14, Dz. Urz. UE L 300 z 18.10.2014, str. 41, Dz. Urz. UE L 107 z 25.04.2015, str. 15, Dz. Urz. UE L 181 z 09.07.2015, str. 54, Dz. Urz. UE L 257 z 02.10.2015, str. 27, Dz. Urz. UE L 13 z 20.01.2016, str. 40, Dz. Urz. UE L 13 z 20.01.2016, str. 43, Dz. Urz. UE L 35 z 11.02.2016, str. 6, Dz. Urz. UE L 108 z 23.04.2016, str. 24, Dz. Urz. UE L 120 z 05.05.2016, str. 7, Dz. Urz. UE L 204 z 29.07.2016, str. 7, Dz. Urz. UE L 58 z 04.03.2017, str. 14, Dz. Urz. UE L 179 z 12.07.2017, str. 3, Dz. Urz. UE L 114 z 04.05.2018, str. 13, Dz. Urz. UE L 235 z 19.09.2018, str. 3, Dz. Urz. UE L 251 z 05.10.2018, str. 19, Dz. Urz. UE L 275 z 06.11.2018, str. 7, Dz. Urz. UE L 9 z 11.01.2019, str. 85, Dz. Urz. UE L 132 z 20.05.2019, str. 12, Dz. Urz. UE L 379 z 13.11.2020, str. 27, Dz. Urz. UE L 330 z 20.09.2021, str. 69, Dz. Urz. UE L 389 z 04.11.2021, str. 11 oraz Dz. Urz. UE L 389 z 04.11.2021, str. 15),

t) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1295/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przywozu chmielu z państw trzecich (Dz. Urz. UE L 340 z 19.12.2008, str. 45, Dz. Urz. UE L 90 z 02.04.2009, str. 3, Dz. Urz. UE L 38 z 11.02.2012, str. 33, Dz. Urz. UE L 182 z 13.07.2012, str. 27, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 74, Dz. Urz. UE L 292 z 10.11.2015, str. 4 oraz Dz. Urz. UE L 425 z 16.12.2020, str. 87),

u) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylającego dyrektywę Rady 79/373/EWG, dyrektywę Komisji 80/511/EWG, dyrektywy Rady 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję Komisji 2004/217/WE (Dz. Urz. UE L 229 z 01.09.2009, str. 1, Dz. Urz. UE L 163 z 30.06.2010, str. 30, Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2010, str. 4, Dz. Urz. UE L 192 z 22.07.2011, str. 71, Dz. Urz. UE L 328 z 12.12.2017, str. 3 oraz Dz. Urz. UE L 310 z 06.12.2018, str. 22),

w) rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającego unijny system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylającego rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 (Dz. Urz. UE L 343 z 22.12.2009, str. 1, Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 22, Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 86, Dz. Urz. UE L 355 z 31.12.2013, str. 94, Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 133 z 29.05.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 149 z 16.06.2015, str. 23, Dz. Urz. UE L 319 z 04.12.2015, str. 21, Dz. Urz. UE L 83 z 25.03.2019, str. 18 oraz Dz. Urz. UE L 198 z 25.07.2019, str. 105),

v) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 404/2011 z dnia 8 kwietnia 2011 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa (Dz. Urz. UE L 112 z 30.04.2011, str. 1, Dz. Urz. UE L 328 z 10.12.2011, str. 58, Dz. Urz. UE L 125 z 12.05.2012, str. 54, Dz. Urz. UE L 287 z 31.10.2015, str. 6, Dz. Urz. UE L 9 z 15.01.2020, str. 3 oraz Dz. Urz. UE L 200 z 24.06.2020, str. 1),

x) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2011, str. 1, Dz. Urz. UE L 194 z 26.07.2011, str. 25, Dz. Urz. UE L 199 z 02.08.2011, str. 76, Dz. Urz. UE L 231 z 08.09.2011, str. 11, Dz. Urz. UE L 264 z 08.10.2011, str. 25, Dz. Urz. UE L 270 z 15.10.2011, str. 14, Dz. Urz. UE L 283 z 29.10.2011, str. 32, Dz. Urz. UE L 335 z 17.12.2011, str. 66, Dz. Urz. UE L 26 z 28.01.2012, str. 26, Dz. Urz. UE L 99 z 05.04.2012, str. 21, Dz. Urz. UE L 116 z 28.04.2012, str. 10, Dz. Urz. UE L 140 z 30.05.2012, str. 53, Dz. Urz. UE L 203 z 31.07.2012, str. 60, Dz. Urz. UE L 223 z 21.08.2012, str. 6, Dz. Urz. UE L 232 z 29.08.2012, str. 5, Dz. Urz. UE L 297 z 26.10.2012, str. 9, Dz. Urz. UE L 109 z 19.04.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 74, Dz. Urz. UE L 167 z 19.06.2013, str. 26, Dz. Urz. UE L 170 z 22.06.2013, str. 43, Dz. Urz. UE L 263 z 05.10.2013, str. 9, Dz. Urz. UE L 272 z 12.10.2013, str. 35, Dz. Urz. UE L 70 z 11.03.2014, str. 37, Dz. Urz. UE L 130 z 01.05.2014, str. 41, Dz. Urz. UE L 145 z 16.05.2014, str. 5, Dz. Urz. UE L 307 z 28.10.2014, str. 34, Dz. Urz. UE L 111 z 30.04.2015, str. 24, Dz. Urz. UE L 292 z 10.11.2015, str. 4, Dz. Urz. UE L 318 z 04.12.2015, str. 23, Dz. Urz. UE L 116 z 30.04.2016, str. 23, Dz. Urz. UE L 326 z 01.12.2016, str. 9, Dz. Urz. UE L 138 z 25.05.2017, str. 4, Dz. Urz. UE L 171 z 04.07.2017, str. 113, Dz. Urz. UE L 75 z 19.03.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 425 z 16.12.2020, str. 84 oraz Dz. Urz. UE L 384 z 29.10.2021, str. 23),

y) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011, str. 18, Dz. Urz. UE L 306 z 16.11.2013, str. 7, Dz. Urz. UE L 27 z 30.01.2014, str. 7, Dz. Urz. UE L 331 z 18.11.2014, str. 40, Dz. Urz. UE L 327 z 11.12.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 266 z 30.09.2016, str. 7, Dz. Urz. UE L 39 z 11.02.2019, str. 28 oraz Dz. Urz. UE L 355 z 07.10.2021, str. 143),

z) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 29/2012 z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie norm handlowych w odniesieniu do oliwy z oliwek (Dz. Urz. UE L 12 z 14.01.2012, str. 14, Dz. Urz. UE L 80 z 20.03.2012, str. 39, Dz. Urz. UE L 113 z 25.04.2012, str. 5, Dz. Urz. UE L 32 z 01.02.2013, str. 7, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 74, Dz. Urz. UE L 335 z 14.12.2013, str. 14 oraz Dz. Urz. UE L 197 z 03.08.2018, str. 3),

za) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 343 z 14.12.2012, str. 1, Dz. Urz. UE L 137 z 24.05.2017, str. 40 oraz Dz. Urz. UE L 95 z 07.04.2017, str. 1),

zb) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 86, Dz. Urz. UE L 133 z 29.05.2015, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 130 z 24.04.2020, str. 11),

zc) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1337/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wskazania kraju pochodzenia lub miejsca pochodzenia świeżego, schłodzonego i zamrożonego mięsa ze świń, z owiec, kóz i drobiu (Dz. Urz. UE L 335 z 14.12.2013, str. 19),

zd) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 865, Dz. Urz. UE L 130 z 19.05.2016, str. 11, Dz. Urz. UE L 135 z 24.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 327 z 09.12.2017, str. 83, Dz. Urz. UE L 350 z 29.12.2017, str. 15, Dz. Urz. UE L 27 z 31.01.2020, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 437 z 28.12.2020, str. 1),

ze) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 865, Dz. Urz. UE L 189 z 27.06.2014, str. 261, Dz. Urz. UE L 130 z 19.05.2016, str. 20, Dz. Urz. UE L 135 z 24.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 193 z 19.07.2016, str. 17, Dz. Urz. UE L 202 z 28.07.2016, str. 5, Dz. Urz. UE L 91 z 05.04.2014, str. 44, Dz. Urz. UE L 350 z 29.12.2017, str. 15, Dz. Urz. UE L 114 z 04.05.2018, str. 39 oraz Dz. Urz. UE L 437 z 28.12.2020, str. 1),

zf) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1420/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. uchylającego rozporządzenia (WE) nr 347/96, (WE) nr 1924/2000, (WE) nr 1925/2000, (WE) nr 2508/2000, (WE) nr 2509/2000, (WE) nr 2813/2000, (WE) nr 2814/2000, (WE) nr 150/2001, (WE) nr 939/2001, (WE) nr 1813/2001, (WE) nr 2065/2001, (WE) nr 2183/2001, (WE) nr 2318/2001, (WE) nr 2493/2001, (WE) nr 2306/2002, (WE) nr 802/2006, (WE) nr 2003/2006, (WE) nr 696/2008 i (WE) nr 248/2009 w następstwie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 353 z 28.12.2013, str. 48),

zg) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 664/2014 z dnia 18 grudnia 2013 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w odniesieniu do ustanowienia symboli unijnych dotyczących chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności oraz w odniesieniu do niektórych zasad dotyczących pochodzenia paszy i surowców, niektórych przepisów proceduralnych i niektórych dodatkowych przepisów przejściowych (Dz. Urz. UE L 179 z 19.06.2014, str. 17),

zh) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 251/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina, uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91 (Dz. Urz. UE L 84 z 20.03.2014, str. 14, Dz. Urz. UE L 105 z 08.04.2014, str. 12 oraz Dz. Urz. UE L 283 z 27.09.2014, str. 77),

zi) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 665/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w odniesieniu do warunków używania stosowanego fakultatywnie określenia jakościowego "produkt górski" (Dz. Urz. UE L 179 z 19.06.2014, str. 23),

zj) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 668/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 179 z 19.06.2014, str. 36 oraz Dz. Urz. UE L 39 z 14.02.2015, str. 23),

zk) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 828/2014 z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat nieobecności lub zmniejszonej zawartości glutenu w żywności (Dz. Urz. UE L 228 z 31.07.2014, str. 5),

zl) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz. Urz. UE L 95 z 07.04.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 137 z 24.05.2017, str. 40, Dz. Urz. UE L 82 z 25.03.2019, str. 4, Dz. Urz. UE L 317 z 09.12.2019, Dz. Urz. UE L 321 z 12.12.2019, str. 111 oraz Dz. Urz. UE L 357 z 08.10.2021, str. 27),

zm) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/1182 z dnia 20 kwietnia 2017 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do unijnych skal klasyfikacji tusz wołowych, wieprzowych i baranich oraz raportowania cen rynkowych niektórych kategorii tusz i żywych zwierząt (Dz. Urz. UE L 171 z 04.07.2017, str. 74),

zn) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1184 z dnia 20 kwietnia 2017 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do unijnych skal klasyfikacji tusz wołowych, wieprzowych i baranich oraz raportowania cen rynkowych niektórych kategorii tusz i żywych zwierząt (Dz. Urz. UE L 171 z 04.07.2017, str. 103),

zo) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/274 z dnia 11 grudnia 2017 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do systemu zezwoleń na nasadzenia winorośli, certyfikacji, rejestru przychodów i rozchodów, obowiązkowych deklaracji i powiadomień oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do odpowiednich kontroli i uchylającego rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/561 (Dz. Urz. UE L 58 z 28.02.2018, str. 60, Dz. Urz. UE L 354 z 26.10.2020, str. 4 oraz Dz. Urz. UE L 222 z 22.06.2021, str. 8),

zp) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/273 z dnia 11 grudnia 2017 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do systemu zezwoleń na nasadzenia winorośli, rejestru winnic, dokumentów towarzyszących i świadectw, rejestru przychodów i rozchodów, obowiązkowych deklaracji, powiadomień i publikowania zgłoszonych informacji, oraz uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do odpowiednich kontroli i kar, zmieniającego rozporządzenia Komisji (WE) nr 555/2008, (WE) nr 606/2009 i (WE) nr 607/2009 oraz uchylającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 436/2009 i rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/560 (Dz. Urz. UE L 58 z 28.02.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 138 z 24.05.2019, str. 74 oraz Dz. Urz. UE L 230 z 17.07.2020, str. 38),

zq) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/775 z dnia 28 maja 2018 r. ustanawiającego zasady stosowania art. 26 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, w odniesieniu do reguł dotyczących wskazywania kraju lub miejsca pochodzenia podstawowego składnika środka spożywczego (Dz. Urz. UE L 131 z 29.05.2018, str. 8 oraz Dz. Urz. UE L 132 z 20.05.2019, str. 21),

zr) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Dz. Urz. UE L 150 z 14.06.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 270 z 29.10.2018, str. 37, Dz. Urz. UE L 305 z 26.11.2019, str. 59, Dz. Urz. UE L 87 z 23.03.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 381 z 13.11.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 402 z 01.12.2020, str. 23, Dz. Urz. UE L 439 z 29.12.2020, str. 32, Dz. Urz. UE L 7 z 11.01.2021, str. 53, Dz. Urz. UE L 60 z 22.02.2021, str. 24, Dz. Urz. UE L 133 z 20.04.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 151 z 03.05.2021, str. 1 i str. 5, Dz. Urz. UE L 204 z 10.06.2021, str. 47, Dz. Urz. UE L 222 z 22.06.2021, str. 3, Dz. Urz. UE L 319 z 09.09.2021, str. 5, Dz. Urz. UE L 334 z 22.09.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 336 z 23.09.2021, str. 3, Dz. Urz. UE L 98 z 25.03.2022, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 187 z 14.07.2022, str. 60),

zs) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33 z dnia 17 października 2018 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do wniosków o objęcie ochroną nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych i określeń tradycyjnych w sektorze wina, procedury zgłaszania sprzeciwu, ograniczeń stosowania, zmian w specyfikacji produktu, unieważnienia ochrony oraz etykietowania i prezentacji (Dz. Urz. UE L 9 z 11.01.2019, str. 2, Dz. Urz. UE L 269 z 23.10.2019, str. 14 oraz Dz. Urz. UE L 297 z 20.08.2021, str. 16),

zt) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/934 z dnia 12 marca 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do obszarów uprawy winorośli, w przypadku których zawartość alkoholu może być zwiększona, dozwolonych praktyk enologicznych i ograniczeń mających zastosowanie do produkcji i konserwowania produktów sektora win, minimalnej zawartości alkoholu w odniesieniu do produktów ubocznych oraz ich usuwania, a także publikacji dokumentów OIV (Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 289 z 08.11.2019, str. 60 oraz Dz. Urz. UE L 129 z 24.04.2020, str. 1),

zu) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/787 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji i etykietowania napojów spirytusowych, stosowania nazw napojów spirytusowych w prezentacji i etykietowaniu innych środków spożywczych, ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, wykorzystywania alkoholu etylowego i destylatów pochodzenia rolniczego w napojach alkoholowych, a także uchylającego rozporządzenie (WE) nr 110/2008 (Dz. Urz. UE L 130 z 17.05.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 316I z 06.12.2019, str. 3, Dz. Urz. UE L 178 z 20.05.2021, str. 4, Dz. Urz. UE L 238 z 06.07.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 289 z 12.08.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 289 z 12.08.2021, str. 4, Dz. Urz. UE L 321 z 13.09.2021, str. 12 oraz Dz. Urz. UE L 382 z 28.10.2021, str. 59), zw )rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/1165 z dnia 15 lipca 2021 r. zezwalającego na stosowanie niektórych produktów i substancji w produkcji ekologicznej oraz ustanawiającego ich wykazy (Dz. Urz. UE L 253 z 05.08.2021, str. 13 oraz Dz. Urz. UE L 151 z 02.06.2022, str. 74),

zv) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/2306 z dnia 21 października 2021 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 o przepisy dotyczące kontroli urzędowych w odniesieniu do przesyłek produktów ekologicznych i produktów w okresie konwersji przeznaczonych do przywozu do Unii oraz o przepisy dotyczące świadectwa kontroli (Dz. Urz. UE L 461 z 27.12.2021, str. 13, Dz. Urz. UE L 68 z 03.03.2022, str. 21, Dz. Urz. UE L 139 z 18.05.2022, str. 13 oraz Dz. Urz. UE L 140 z 19.05.2022, str. 61);

2) wdraża:

a) dyrektywę Rady 89/108/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do głęboko mrożonych środków spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 40 z 11.02.1989, str. 34, Dz. Urz. WE L 241 z 29.08.1994, str. 212, Dz. Urz. UE L 236 z 23.09.2003, str. 17, Dz. Urz. UE L 284 z 31.10.2003, str. 1, Dz. Urz. UE L 363 z 20.12.2006, str. 411, Dz. Urz. UE L 156 z 14.06.2008, str. 26 oraz Dz. Urz. UE L 311 z 21.11.2008, str. 1),

b) dyrektywę Komisji 92/2/EWG z dnia 13 stycznia 1992 r. ustanawiającą procedurę pobierania próbek oraz wspólnotową metodę analizy do celów urzędowej kontroli temperatur głęboko mrożonych środków spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 34 z 11.02.1992, str. 30),

c) dyrektywę 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do suplementów żywnościowych (Dz. Urz. WE L 183 z 12.07.2002, str. 51, Dz. Urz. UE L 94 z 01.04.2006, str. 32, Dz. Urz. UE L 311 z 21.11.2008, str. 1, Dz. Urz. UE L 314 z 01.12.2009, str. 36, Dz. Urz. UE L 296 z 15.11.2011, str. 29, Dz. Urz. UE L 39 z 08.02.2014, str. 44, Dz. Urz. UE L 68 z 13.03.2015, str. 26, Dz. Urz. UE L 173 z 06.07.2017, str. 9 oraz Dz. Urz. UE L 83 z 10.03.2021, str. 1),

d) decyzję Komisji nr 2005/240/WE z dnia 11 marca 2005 r. zatwierdzającą metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Polsce (Dz. Urz. UE L 74 z 19.03.2005, str. 62, Dz. Urz. UE L 207 z 10.08.2005, str. 20, Dz. Urz. UE L 258 z 04.10.2005, str. 5, Dz. Urz. UE L 209 z 17.08.2011, str. 43 oraz Dz. Urz. UE L 42 z 13.02.2019, str. 29),

e) dyrektywę Komisji 2006/125/WE z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie przetworzonej żywności na bazie zbóż oraz żywności dla niemowląt i małych dzieci (Dz. Urz. UE L 339 z 06.12.2006, str. 16),

f) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/54/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wydobywania i wprowadzania do obrotu naturalnych wód mineralnych (Dz. Urz. UE L 164 z 26.06.2009, str. 45),

g) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/91/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oznaczeń lub oznakowań identyfikacyjnych partii towaru, do której należy dany środek spożywczy (Dz. Urz. UE L 334 z 16.12.2011, str. 1).";

2)
w art. 3:
a)
w pkt 1 po wyrazach "środki spożywcze" dodaje się wyrazy

"i pasze przeznaczone dla zwierząt domowych",

b)
w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 12 i 13 w brzmieniu:

"12) sprzedaż na odległość -wprowadzanie do obrotu artykułów rolno-spożywczych w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem co najmniej jednego środka porozumiewania się na odległość, w tym sprzedaż, o której mowa w art. 36 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz. Urz. UE L 95 z 07.04.2017, str. 1, z późn. zm.);

13) zakup kontrolny - nabycie anonimowo przez pracownika Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno--Spożywczych artykułu rolno-spożywczego w celu kontroli w zakresie jakości handlowej tego artykułu.";

3)
w art. 12 w ust. 3 pkt 1a-3 otrzymują brzmienie:

"1a) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub numer REGON, o ile zgłaszający takie numery posiada;

2) określenie przedmiotu działalności, o której mowa w ust. 1, w tym informację o działalności eksportowej lub importowej;

3) wskazanie adresów miejsc produkcji, składowania lub konfekcjonowania artykułów rolno-spożywczych.";

4)
po art. 12 dodaje się art. 12a w brzmieniu:

"Art. 12a. 1. Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych prowadzi w formie elektronicznej przy użyciu systemu teleinformatycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno--Spożywczych centralny rejestr podmiotów działających na rynku artykułów rolno-spożywczych, zwany dalej "centralnym rejestrem".

2. W centralnym rejestrze są gromadzone i przetwarzane informacje, o których mowa w art. 12 ust. 3, a także informacje o:

1) kontrolach przeprowadzonych przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w ciągu ostatnich 5 lat, w tym o podmiotach kontrolowanych obejmujące dane, o których mowa w pkt 10, upoważnieniach do przeprowadzenia kontroli i wynikach tych kontroli;

2) decyzjach wydanych przez organy Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w ciągu ostatnich 5 lat, w szczególności o decyzjach, o których mowa w art. 29 ust. 1, art. 30 ust. 1 i art. 40a ust. 1-3a i 5d;

3) zaleceniach pokontrolnych, o których mowa w art. 30b, wydanych w ciągu ostatnich 5 lat;

4) karach nałożonych w ciągu ostatnich 5 lat przez organy Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych na sprawców czynów zabronionych, które zostały wykryte w wyniku działań organów Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w szczególności czynów wymienionych w art. 40 ust. 1, z podaniem imienia, nazwiska i numeru PESEL, a w razie jego braku - serii i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz obywatelstwa sprawcy, a także o wnioskach o ukaranie skierowanych przez te organy do sądów i sposobie rozstrzygnięcia sprawy przez sąd;

5) zaświadczeniach, certyfikatach, świadectwach jakości handlowej i innych dokumentach wystawionych w ciągu ostatnich 5 lat przez organy Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z urzędu albo na wniosek podmiotu wpisanego do centralnego rejestru;

6) skargach wniesionych i wnioskach złożonych w ciągu ostatnich 5 lat dotyczących działalności podmiotów wpisanych do centralnego rejestru;

7) producentach ekologicznych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej;

8) producentach, o których mowa w art. 42a ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 224 oraz z 2022 r. poz. 1370);

9) których mowa w art. 17 ust. 1-5 i art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2101);

10) innych podmiotach kontrolowanych lub nadzorowanych przez organy Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności w ramach obrotu detalicznego lub rolniczego handlu detalicznego, obejmujące:

a) imię, nazwisko i adres albo nazwę i adres siedziby,

b) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub numer REGON, o ile dany podmiot takie numery posiada,

c) numer PESEL albo serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz obywatelstwo -w przypadku osób fizycznych nieposiadających numeru identyfikacji podatkowej (NIP),

d) określenie przedmiotu działalności, w tym informację o działalności eksportowej lub importowej,

e) wskazanie adresów miejsc prowadzenia działalności podlegającej kontroli lub nadzorowi organów Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

3. Wpisów do centralnego rejestru oraz ich aktualizacji dokonują:

1) organy Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych - w przypadku informacji, które są związane z ich właściwością;

2) podmioty upoważnione do działania w rolnictwie ekologicznym jako jednostki certyfikujące w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej -w przypadku informacji o producentach ekologicznych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 9 tej ustawy;

3) upoważnione jednostki certyfikujące, o których mowa w art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych - w przypadku informacji o producentach, o których mowa w art. 42a ust. 4 tej ustawy.

4. Wpisów do centralnego rejestru oraz ich aktualizacji dokonuje się niezwłocznie.

5. Właściwy organ Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych może zwrócić się do podmiotów podlegających kontroli lub nadzorowi Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych o przekazanie informacji o przedmiocie działalności lub adresach miejsc prowadzenia działalności podlegającej tej kontroli lub temu nadzorowi.

6. Podmiot podlegający kontroli lub nadzorowi Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przekazuje organowi Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych informacje, o których mowa w ust. 5, w terminie 14 dni od dnia, w którym organ wystąpił o ich przekazanie.

7. Informacje zawarte w centralnym rejestrze są wykorzystywane do:

1) celów statystycznych i sprawozdawczych;

2) przeprowadzania analizy ryzyka na rynku artykułów rolno-spożywczych i typowania podmiotów, które będą podlegały kontroli;

3) oceny dotychczasowej działalności podmiotów działających na rynku rolno-spożywczym.

8. Informacje zawarte w centralnym rejestrze są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

9. Do informacji zawartych w centralnym rejestrze, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań ustawowych, mają dostęp wyłącznie organy Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz pracownicy tych organów posiadający imienne upoważnienie wystawione przez te organy w zakresie określonym w tym upoważnieniu.

10. Informacje zawarte w centralnym rejestrze są udostępniane przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i wojewódzkich inspektorów jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, na wniosek:

1) sądom, organom ścigania i organom administracji publicznej - w zakresie niezbędnym do realizacji ich zadań ustawowych,

2) innym podmiotom do celów badań naukowych, historycznych lub statystycznych w sposób uniemożliwiający identyfikację osoby fizycznej

- z tym że informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 4 i 5, są udostępniane wyłącznie sądom, organom ścigania i organom administracji publicznej.

11. Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ustala, co najmniej raz na 3 lata, czy dane osobowe zgromadzone w centralnym rejestrze są niezbędne do realizacji celów określonych w ust. 7, i wykreśla z centralnego rejestru dane osobowe zbędne do realizacji tych celów.

12. Informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 4, podlegają wykreśleniu z centralnego rejestru z dniem przedawnienia karalności czynów zabronionych albo zatarcia ukarania.

13. Dane osobowe zawarte w centralnym rejestrze są przetwarzane do dnia, w którym upływa 5 lat od dnia wykreślenia z centralnego rejestru podmiotu, którego te dane dotyczą.";

5)
w art. 13:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Artykuły rolno-spożywcze:

1) charakteryzujące się specyficznymi cechami jakości handlowej lub wymaganiami jakości handlowej, w szczególności w zakresie sposobu produkcji, składu lub właściwości organoleptycznych,

2) wytwarzane w ramach:

a) krajowych systemów jakości uznanych na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

b) systemu chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych lub gwarantowanych tradycyjnych specjalności, o którym mowa w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 343 z 14.12.2012, str. 1, z późn. zm.),

c) systemu rolnictwa ekologicznego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Dz. Urz. UE L 150 z 14.06.2018, str. 1, z późn. zm.)

- mogą być oznakowane znakiem jakości.",

b)
w ust. 3 po wyrazach "Znak jakości" dodaje się wyrazy

"dla artykułów rolno-spożywczych, o których mowa w ust. 1 pkt 1,",

c)
w ust. 4 po wyrazach "znaku jakości" dodaje się wyrazy

"dla artykułów rolno-spożywczych, o których mowa w ust. 1 pkt 1,";

6)
w art. 14:
a)
w ust. 1 po wyrazach "Znak jakości" dodaje się wyrazy

"dla artykułów rolno-spożywczych, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1,",

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych, na wniosek Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, może, w drodze decyzji, cofnąć przyznanie znaku jakości dla artykułów rolno--spożywczych, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli artykuł rolno-spożywczy przestanie spełniać wymagania jakościowe, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1.";

7)
w art. 17:
a)
w ust. 1 w pkt 1 w lit. h skreśla się wyrazy "(Dz. Urz. UE L 343 z 14.12.2012, str. 1)",
b)
w ust. 2b część wspólna otrzymuje brzmienie:

"– biorąc pod uwagę konieczność dostosowania sposobu dokonywania kontroli do wymagań związanych ze swobodnym przepływem towarów oraz mając na względzie obowiązki określone w art. 5 ust. 1 lit. h, art. 12, art. 14, art. 34 ust. 1, 2, 4 i 5 oraz art. 35 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych).";

8)
w art. 17a uchyla się ust. 3;
9)
w art. 24 w ust. 1:
a)
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) pobierania nieodpłatnie próbek do badań, w tym próbek do kontroli oznakowania;",

b)
w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu:

"7) dokonywania zakupu kontrolnego;

8) utrwalania obrazu artykułów rolno-spożywczych będących przedmiotem kontroli przy użyciu urządzeń rejestrujących obraz.";

10)
po art. 24b dodaje się art. 24c w brzmieniu:

"Art. 24c. Organ Inspekcji może zwrócić się o pomoc do Policji lub straży gminnej (miejskiej), jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że w toku kontroli natrafi na opór, który utrudni lub uniemożliwi przeprowadzenie kontroli. Właściwy miejscowo komendant Policji lub straży gminnej (miejskiej) zapewnia pomoc przy przeprowadzeniu kontroli.";

11)
w art. 25:
a)
w ust. 2 w pkt 4 po wyrazie "Europejskiej" dodaje się przecinek oraz pkt 5 w brzmieniu:

"5) przeprowadzić kontrolę jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w obrocie detalicznym",

b)
po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. Zakupu kontrolnego dokonuje się bez okazywania legitymacji służbowej i upoważnienia do przeprowadzania kontroli. Legitymację służbową i upoważnienie do przeprowadzania kontroli okazuje się bezpośrednio po otrzymaniu nabytego artykułu rolno-spożywczego, z uwzględnieniem art. 39a ust. 4 i 5.";

12)
w art. 28 ust. 2b otrzymuje brzmienie:

"2b. Protokół sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, a w przypadku kontroli, o których mowa w art. 17c ust. 1 - w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.";

13)
po art. 29 dodaje się art. 29a w brzmieniu:

"Art. 29a. 1. Wykonując zadanie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3a, wojewódzki inspektor, w drodze decyzji, może:

1) zakazać wprowadzania do obrotu materiału lub wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością niespełniającego wymagań określonych w art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającego dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. Urz. UE L 338 z 13.11.2004, str. 4, z późn. zm.);

2) nakazać poddanie materiału lub wyrobu, o którym mowa w pkt 1, określonym zabiegom.

2. Do decyzji, o których mowa w ust. 1, przepisy art. 29 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.";

14)
w art. 32 w ust. 1 skreśla się wyrazy "(Dz. Urz. UE L 95 z 07.04.2017, str. 1, z późn. zm.)";
15)
w art. 35:
a)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Wojewódzki inspektor właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rzeczoznawcy, a w przypadku osób niemających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - wojewódzki inspektor właściwy dla województwa mazowieckiego, prowadzi w formie elektronicznej przy użyciu systemu teleinformatycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych rejestr rzeczoznawców, według specjalizacji w zakresie rodzajów artykułów rolno-spożywczych.",

b)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

"3a. Wpis do rejestru rzeczoznawców jest dokonywany na wniosek, który zawiera:

1) imię i nazwisko;

2) miejsce zamieszkania;

3) adres do korespondencji;

4) numer PESEL, a w razie jego braku - serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz obywatelstwo;

5) numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca je posiada;

6) określenie rodzaju uprawnień;

7) informacje o stałych miejscach, w których wnioskodawca zamierza wykonywać działalność.

3b. Wojewódzki inspektor odmawia wpisu do rejestru rzeczoznawców w przypadku:

1) niezdania egzaminu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lub 2;

2) nieodbycia szkolenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 3;

3) nieuzyskania decyzji, o której mowa w ust. 2 pkt 4.",

c)
dodaje się ust. 6-16 w brzmieniu:

"6. Rejestr rzeczoznawców zawiera następujące informacje dotyczące rzeczoznawcy:

1) imię i nazwisko;

2) miejsce zamieszkania;

3) adres do korespondencji;

4) numer PESEL, a w razie jego braku - serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz obywatelstwo;

5) numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, o ile rzeczoznawca je posiada;

6) określenie rodzaju uprawnień wraz z datą ich nabycia lub przedłużenia, a także datę utraty danego rodzaju uprawnień - w przypadku gdy rzeczoznawca utracił wyłącznie część uprawnień;

7) datę skreślenia z rejestru;

8) informacje o:

a) stałych miejscach wykonywania działalności rzeczoznawcy, jeżeli rzeczoznawca stale wykonuje działalność w określonych miejscach,

b) wynikach kontroli przeprowadzanych w ciągu ostatnich 5 lat,

c) decyzjach wydanych na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2-7 i ust. 4 w ciągu ostatnich 5 lat,

d) karach nałożonych w ciągu ostatnich 5 lat przez organy Inspekcji na rzeczoznawców za popełnione czyny zabronione wymienione w art. 40 ust. 1 pkt 3 i ust. 4b, a także o wnioskach o ukaranie skierowanych przez organy Inspekcji do sądów i sposobie rozstrzygnięcia sprawy przez sąd,

e) upomnieniach, o których mowa w art. 37 ust. 4, udzielonych w ciągu ostatnich 5 lat.

7. Informacje zawarte w rejestrze rzeczoznawców są wykorzystywane do:

1) celów sprawozdawczych;

2) przeprowadzania analizy ryzyka na rynku artykułów rolno-spożywczych i typowania podmiotów, które będą podlegały kontroli;

3) oceny dotychczasowej działalności rzeczoznawców.

8. Informacje zawarte w rejestrze rzeczoznawców są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

9. Do informacji zawartych w rejestrze rzeczoznawców, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań ustawowych, mają dostęp wyłącznie organy Inspekcji oraz pracownicy tych organów posiadający imienne upoważnienie wystawione przez te organy w zakresie określonym w tym upoważnieniu.

10. Informacje zawarte w rejestrze rzeczoznawców są udostępniane na wniosek, z tym że informacje, o których mowa w ust. 6:

1) pkt 2, 4, 5 i 8, są udostępniane wyłącznie sądom, organom ścigania oraz organom administracji rządowej - w zakresie niezbędnym do realizacji ich zadań ustawowych;

2) pkt 3 i 5, są udostępniane za zgodą rzeczoznawcy wyrażoną w formie pisemnej lub elektronicznej.

11. Informacje, o których mowa w ust. 6 pkt 8 lit. d, podlegają wykreśleniu z rejestru rzeczoznawców z dniem przedawnienia karalności czynów zabronionych albo zatarcia ukarania.

12. Zmianę informacji, o których mowa w ust. 6 pkt 1-5 oraz pkt 8 lit. a, rzeczoznawca zgłasza wojewódzkiemu inspektorowi w terminie 7 dni od dnia jej zaistnienia.

13. Wojewódzki inspektor, po otrzymaniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 12, niezwłocznie aktualizuje wpisy w rejestrze rzeczoznawców.

14. Wojewódzki inspektor ustala, co najmniej raz na 3 lata, czy dane osobowe zgromadzone w rejestrze rzeczoznawców są niezbędne do realizacji celów określonych w ust. 7, i wykreśla z rejestru rzeczoznawców dane osobowe zbędne do realizacji tych celów.

15. Dane osobowe zawarte w rejestrze rzeczoznawców są przetwarzane do dnia, w którym upływa 5 lat od dnia wykreślenia rzeczoznawcy z tego rejestru. Dane, o których mowa w ust. 6 pkt 4, usuwa się z rejestru rzeczoznawców niezwłocznie po wykreśleniu rzeczoznawcy z tego rejestru.

16. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb występowania do wojewódzkiego inspektora o udostępnienie danych osobowych z rejestru rzeczoznawców oraz udostępniania wnioskodawcom danych osobowych zawartych w rejestrze rzeczoznawców, mając na uwadze konieczność zapewnienia właściwej identyfikacji wnioskodawcy oraz ochrony danych osobowych.";

16)
w art. 36a po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Rzeczoznawca w terminie 3 dni przed dniem rozpoczęcia kontroli, o której mowa w ust. 2, informuje wojewódzkiego inspektora o miejscu wykonywania przez niego czynności, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, podpisanym odpowiednio do sposobu utrwalenia podpisem własnoręcznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.";

17)
art. 39 otrzymuje brzmienie:

"Art. 39. 1. Podmiot kontrolowany jest obowiązany wnieść opłaty za czynności przeprowadzone w ramach kontroli:

1) granicznej jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych - w wyniku której stwierdzono, że artykuły rolno--spożywcze nie odpowiadają wymaganiom w zakresie jakości handlowej wynikającym z przepisów o jakości handlowej lub wymaganiom dodatkowym zadeklarowanym przez producenta;

2) jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych innej niż określona w pkt 1, w tym kontroli sprzedaży na odległość, a także kontroli przeprowadzonej na podstawie przepisów odrębnych - w wyniku której stwierdzono, że artykuły rolno-spożywcze nie odpowiadają wymaganiom w zakresie jakości handlowej wynikającym z przepisów o jakości handlowej lub wymaganiom dodatkowym zadeklarowanym przez producenta;

3) prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością - w wyniku której stwierdzono, że materiały lub wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością są wprowadzane do obrotu i oznakowane niezgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

2. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, ustala:

1) Główny Inspektor - w przypadku opłaty za przeprowadzone badania laboratoryjne;

2) wojewódzki inspektor - w przypadku opłaty za pozostałe czynności kontrolne.

3. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, jest przekazywana kontrolowanemu w formie informacji zawierającej sposób obliczenia tej opłaty, w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu z kontroli albo przekazania wyników badań laboratoryjnych, jeżeli ich przekazanie nastąpiło po podpisaniu protokołu z kontroli.

4. Kontrolowany wnosi opłatę, o której mowa w ust. 1, na rachunek bankowy odpowiednio Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych albo wojewódzkiego inspektoratu jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w terminie 30 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w ust. 3.

5. W przypadku niewniesienia opłaty, o której mowa w ust. 1, zgodnie z ust. 4, odpowiednio Główny Inspektor albo wojewódzki inspektor wydaje decyzję w sprawie wysokości tej opłaty.

6. Do opłat, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.), z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują Głównemu Inspektorowi oraz wojewódzkiemu inspektorowi.

7. Zobowiązanie wynikające z informacji, o której mowa w ust. 3, nie powstaje, jeżeli informacja ta została doręczona kontrolowanemu po upływie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym przeprowadzono kontrolę.

8. Opłaty, o których mowa w ust. 1, podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

9. W przypadku gdy badania laboratoryjne zostały zlecone wyspecjalizowanym laboratoriom, o których mowa w art. 32 ust. 3, opłata za przeprowadzenie tych badań jest równa kosztom badań określonym przez te laboratoria.

10. Maksymalna wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, wynosi:

1) dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedzający rok nałożenia opłaty - w przypadku opłaty za przeprowadzone badania laboratoryjne;

2) jednokrotność przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedzający rok nałożenia kary - w przypadku opłaty za pozostałe czynności kontrolne.

11. Minister właściwy do spraw rynków rolnych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, stawki opłat, o których mowa w ust. 1, mając na względzie koszty pobrania próbek, koszty dojazdu osób pobierających próbki, a także koszty przeprowadzonych badań laboratoryjnych i innych czynności związanych z dokonaniem kontroli.";

18)
po rozdziale 4 dodaje się rozdział 4a w brzmieniu:

"Rozdział 4a

Kontrola sprzedaży na odległość

Art. 39a. 1. Kontrolę sprzedaży na odległość rozpoczyna dokonanie przez pracownika Inspekcji zakupu kontrolnego.

2. Próbka pobrana przez zakup kontrolny przy sprzedaży na odległość:

1) jest niezwłocznie poddawana oględzinom oraz sprawdzeniu opakowania i oznakowania;

2) może być poddana badaniom laboratoryjnym.

3. Z czynności, o których mowa w ust. 2:

1) pkt 1 - jest sporządzany protokół;

2) pkt 2 - jest sporządzane sprawozdanie z badań.

4. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli sprzedaży na odległość oraz legitymacja służbowa są okazywane kontrolowanemu w terminie 7 dni od dnia dokonania czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 1.

5. W przypadku gdy próbka pobrana przez zakup kontrolny przy sprzedaży na odległość została poddana badaniom laboratoryjnym, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli sprzedaży na odległość oraz legitymacja służbowa są okazywane kontrolowanemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez organ wyników badań laboratoryjnych.

6. Równocześnie z okazaniem kontrolowanemu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli sprzedaży na odległość oraz legitymacji służbowej są mu doręczane protokół lub sprawozdanie z badań, o których mowa w ust. 3.

7. Okresu po dokonaniu zakupu kontrolnego przy sprzedaży na odległość a przed okazaniem kontrolowanemu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli sprzedaży na odległość oraz legitymacji służbowej nie wlicza się do czasu trwania kontroli.

Art. 39b. 1. Zakup kontrolny przy sprzedaży na odległość jest dokonywany przez zamówienie składane przez pracownika Inspekcji za pośrednictwem środka porozumiewania się na odległość.

2. W celu zapewnienia anonimowości pracownik Inspekcji jest uprawniony do posługiwania się innym niż rzeczywiste imieniem i nazwiskiem.

3. Wojewódzki inspektor prowadzi bazę imion i nazwisk, spośród których losowo jest wybierane imię i nazwisko, o których mowa w ust. 2.

Art. 39c. 1. Przebieg zakupu kontrolnego przy sprzedaży na odległość jest utrwalany za pośrednictwem urządzenia rejestrującego obraz lub dźwięk, w zależności od formy dokonania sprzedaży na odległość.

2. Obraz lub dźwięk są rejestrowane w sposób umożliwiający identyfikację danych kontrolowanego oraz pobieranej próbki.

3. W celu identyfikacji kontrolowanego są gromadzone jego następujące dane:

1) nazwa lub firma albo imię i nazwisko;

2) adres prowadzenia działalności i adres siedziby;

3) adres strony internetowej i adres poczty elektronicznej - w przypadku gdy zakup kontrolny przy sprzedaży na odległość jest dokonywany za pośrednictwem tej strony;

4) numer telefonu lub faksu - w przypadku gdy zakup kontrolny przy sprzedaży na odległość jest dokonywany za pośrednictwem tych urządzeń.

4. Utrwalony obraz lub dźwięk stanowią załącznik do protokołu, o którym mowa w art. 39a ust. 3 pkt 1.

Art. 39d. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli sprzedaży na odległość, poza elementami wskazanymi w art. 49 ust. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, zawiera także losowo wybrane przez pracownika Inspekcji imię i nazwisko, o których mowa w art. 39b ust. 2.

Art. 39e. Do kontroli sprzedaży na odległość stosuje się odpowiednio przepisy art. 23-24b, art. 25 ust. 2-5, art. 26-28 i art. 30b.";

19)
w art. 40:
a)
w ust. 1 w pkt 5 na końcu dodaje się przecinek oraz pkt 6 i 7 w brzmieniu:

"6) nie przekazuje organowi Inspekcji, który wystąpił o informacje, o których mowa w art. 12a ust. 5, tych informacji w terminie określonym w art. 12a ust. 6,

7) będąc rzeczoznawcą, nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w:

a) art. 35 ust. 12,

b) art. 36a ust. 2a",

b)
ust. 4a otrzymuje brzmienie:

"4a. Kto, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 82 rozporządzenia nr 1306/2013, nie udostępnia dokumentów lub nie udziela informacji objętych zakresem kontroli

- podlega karze grzywny.";

20)
w art. 40a:
a)
w ust. 1 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

"8) wprowadza do obrotu materiał lub wyrób przeznaczony do kontaktu z żywnością niespełniające wymagań określonych w art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającego dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG, podlega karze pieniężnej w wysokości do trzykrotnego przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedzający rok nałożenia kary, nie niższej jednak niż 500 zł.",

b)
w ust. 8 skreśla się wyrazy "(Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.)";
21)
w art. 40b skreśla się wyrazy "(Dz. U. z 2021 r. poz. 224 oraz z 2022 r. poz. 1370)" oraz "(Dz. U. poz. 1370)".