Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1402

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 lipca 2018 r.

USTAWA
z dnia 6 czerwca 2018 r.
o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską

Art.  1. 

W ustawie z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską (Dz. U. poz. 820) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) organów właściwych w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych - w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne, w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami, zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161) oraz zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180 oraz z 2018 r. poz. 650 i 710);";

2) w art. 16:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Jeżeli realizacja inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej wymaga zgody wodnoprawnej, zgodę tę wydaje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku o jej wydanie. W sprawach dotyczących zgody wodnoprawnej nie stosuje się art. 396, art. 399 ust. 1 oraz art. 407 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.",

b) uchyla się ust. 2,
c) w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Stan prawny nieruchomości, o których mowa w art. 409 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, ustala się na podstawie ksiąg wieczystych, a siedziby i adresy właścicieli i użytkowników wieczystych określa się według katastru nieruchomości.",

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Przepis art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne ma zastosowanie również w tych postępowaniach, w których liczba stron nie przekracza 10.",

e) w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) właściciela wody stosuje się odpowiednio przepisy art. 6 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 10.",

f) ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

"6. W przypadku niewydania decyzji w terminie, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw gospodarki wodnej wymierza Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, karę w wysokości 1000 zł za każdy dzień zwłoki. Wpływy z kar stanowią dochód budżetu państwa.

7. Karę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie ostatecznego postanowienia, o którym mowa w ust. 6.";

3) w art. 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Inwestor, niezwłocznie przed planowanym zajęciem terenu, o którym mowa w ust. 1, uzgadnia w drodze pisemnego porozumienia z zarządcą drogi, zarządcą infrastruktury kolejowej lub z odpowiednimi organami, o których mowa w art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, zakres, termin i warunki zajęcia tego terenu.".

Art.  2. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.