Art. 9. - Zmiana ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych... - Dz.U.2016.749 - OpenLEX

Art. 9. - Zmiana ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.749

Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 2016 r.
Art.  9. 

W ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. poz. 714 i 1192, z 2014 r. poz. 512, z 2015 r. poz. 694 i 1224 oraz z 2016 r. poz. 178) w art. 3 w ust. 2 w pkt 8 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 9.