Art. 19. - Zmiana ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych... - Dz.U.2016.749 - OpenLEX

Art. 19. - Zmiana ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.749

Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 2016 r.
Art.  19. 
1. 
W porozumieniu z Prezesem Instytutu Pamięci:
1)
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Szef Agencji Wywiadu - w porozumieniu z Ministrem Koordynatorem Służb Specjalnych,
2)
Minister Obrony Narodowej,
3)
Komendant Główny Straży Granicznej - w odniesieniu do dokumentów wytworzonych przez byłe Wojska Ochrony Pogranicza

- w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy dokonają przeglądu dokumentów znajdujących się w wyodrębnionym, tajnym zbiorze w archiwum Instytutu Pamięci.

2. 
W ramach przeglądu dokumentom, o których mowa w ust. 1, może zostać nadana klauzula tajności w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. poz. 1228, z 2015 r. poz. 21, 1224 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 749). Podczas przeglądu dokumenty nie podlegają udostępnieniu na zasadach ogólnych. Prezes Instytutu Pamięci nadaje klauzulę tajności i zapewnia warunki ochrony tym dokumentom.
3. 
Dokumenty określone w ust. 1, którym w ramach przeglądu nie nadano klauzuli tajności, stają się dokumentami jawnymi i podlegającymi udostępnieniu na bieżąco, po dokonaniu przeglądu, nie później niż w terminie przewidzianym w ust. 1.