Art. 14. - Zmiana ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych... - Dz.U.2016.749 - OpenLEX

Art. 14. - Zmiana ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.749

Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 2016 r.
Art.  14. 
1. 
Kadencja dotychczasowego Prezesa Instytutu Pamięci wygasa z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, z tym że pełni on obowiązki do czasu objęcia stanowiska przez nowego Prezesa Instytutu Pamięci.
2. 
Kolegium Instytutu Pamięci ogłasza pierwszy publiczny konkurs na stanowisko Prezesa Instytutu Pamięci w terminie 10 dni od dnia powołania tego Kolegium.
3. 
Do konkursu, o którym mowa w ust. 2, stosuje się przepisy art. 10a ustawy zmienianej w art. 1, z tym że:
1)
termin składania zgłoszeń przez kandydatów wynosi 14 dni od dnia udostępnienia ogłoszenia o konkursie w Biuletynie Informacji Publicznej Instytutu Pamięci;
2)
Kolegium Instytutu Pamięci przedstawi kandydata w terminie 3 dni od dnia zakończenia drugiego etapu konkursu.