Art. 11. - Zmiana ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych... - Dz.U.2016.749 - OpenLEX

Art. 11. - Zmiana ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.749

Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 2016 r.
Art.  11. 

Postępowania w sprawach należących do zakresu działania Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa wszczęte przed tą Radą i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy toczą się stosownie do przejętego zakresu zadań przed ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego albo Prezesem Instytutu Pamięci, na podstawie przepisów ustaw zmienianych w art. 1 i art. 4 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.