Art. 3. - Zmiana ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2017.1509 - OpenLEX

Art. 3. - Zmiana ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1509

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 sierpnia 2017 r.
Art.  3. 

W ustawie z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2042 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 624) w art. 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku operatów szacunkowych, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 156 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.".