Art. 10. - Zmiana ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2017.1509 - OpenLEX

Art. 10. - Zmiana ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1509

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 sierpnia 2017 r.
Art.  10. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r., z wyjątkiem:

1)
art. 1 pkt 12, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;
2)
art. 1 pkt 2-11 i 13-23, art. 2 pkt 2, art. 4 ust. 1-3 oraz art. 9, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;
3)
art. 1 pkt 33 lit. a w zakresie wypełniania obowiązku stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.;
4)
art. 1 pkt 45 lit. b w zakresie wypełniania obowiązku stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.