Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2341

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 grudnia 2018 r.

USTAWA
z dnia 9 listopada 2018 r.
o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw

Art.  1. 

W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1374) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 8a ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Likwidacja kopalni, zakładu górniczego lub jego oznaczonej części, a także działania wykonywane po zakończeniu ich likwidacji przez przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 8 ust. 1, finansowane są z dotacji budżetowej oraz innych źródeł finansowania.";

2) w art. 11b:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Urlop górniczy, o którym mowa w art. 11a ust. 1 pkt 1, przysługuje pracownikowi zatrudnionemu pod ziemią w kopalni, zakładzie górniczym lub jego oznaczonej części, nabytych po dniu 1 stycznia 2015 r. przez przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 8 ust. 1, któremu ze względu na wiek i łączny staż pracy, w tym staż pracy w okresie pełnienia z wyboru funkcji w organach związku zawodowego zrzeszającego pracowników kopalni, zakładu górniczego lub jego oznaczonej części, lub staż pracy pod ziemią wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury - w wymiarze do czterech lat.",

b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a i 6b w brzmieniu:

"6a. Okres pełnienia z wyboru funkcji związkowej w organach związku zawodowego zrzeszającego pracowników kopalni, zakładu górniczego lub jego oznaczonej części, o którym mowa w ust. 1, traktuje się na równi z okresem pracy równorzędnej, o której mowa w art. 50c ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245), zwanej dalej "ustawą o emeryturach i rentach z FUS", pod warunkiem że pracownik zatrudniony pod ziemią w kopalni, zakładzie górniczym lub jego oznaczonej części, nabytych po dniu 1 stycznia 2015 r. przez przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 8 ust. 1, uprzednio przez co najmniej 10 lat wykonywał pracę górniczą, o której mowa w art. 50c ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Okres pełnienia z wyboru funkcji związkowej w organach związku zawodowego zrzeszającego pracowników kopalni, zakładu górniczego lub jego oznaczonej części uwzględnia się przy ustalaniu prawa do emerytury górniczej, o której mowa w art. 50a ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

6b. W przypadku pracownika zatrudnionego pod ziemią w kopalni, zakładzie górniczym lub jego oznaczonej części, który na dzień nabycia, o którym mowa w art. 8a ust. 1, nie posiada uprawnień emerytalnych na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z FUS, ma zastosowanie ust. 6a pod warunkiem rozwiązania umowy o pracę nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r. w związku z nabyciem uprawnień emerytalnych.".

Art.  2. 

W ustawie z dnia 30 sierpnia 2013 r. o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1358) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) dotacja - dotację w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, która - w przypadku gdy stanowi pomoc publiczną - jest zgodna z rynkiem wewnętrznym na podstawie bezpośrednio obowiązujących przepisów Unii Europejskiej dotyczących pomocy publicznej lub została uznana za zgodną z rynkiem wewnętrznym przez Komisję Europejską;";

2) art. 14 otrzymuje brzmienie:

"Art. 14. Przepisy ustawy w zakresie dotyczącym dotacji dla poszczególnych podmiotów, o których mowa w art. 1, w przypadku gdy konieczna jest zgoda Komisji Europejskiej, stosuje się od dnia ogłoszenia przez Komisję Europejską decyzji o zgodności tej dotacji z rynkiem wewnętrznym.".

Art.  3. 

W ustawie z dnia 22 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 143 oraz z 2016 r. poz. 1592) w art. 6 wyraz "2018" zastępuje się wyrazem "2023".

Art.  4. 

W ustawie z dnia 14 września 2016 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1592) art. 6 otrzymuje brzmienie:

"Art. 6. Naprawianie szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego, w trakcie i po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego, jest finansowane także w ramach limitu, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 22 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 143, z 2016 r. poz. 1592 oraz z 2018 r. poz. 2341).".

Art.  5. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.