Zmiana ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.640

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 marca 2022 r.

USTAWA
z dnia 24 lutego 2022 r.
o zmianie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

W ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 717, 802 i 2165) wprowadza się następujące zmiany:

1)
użyte w art. 21 oraz w art. 30a ust. 2 wyrazy "31 grudnia 2022 r." zastępuje się wyrazami "31 grudnia 2023 r.";
2)
w art. 28:
a)
w ust. 1 wyrazy "Na dzień 31 sierpnia danego roku" zastępuje się wyrazami "Na wniosek dysponenta Funduszu",
b)
w ust. 2 wyrazy "do dnia 7 września danego roku" zastępuje się wyrazami "w terminie wskazanym przez dysponenta Funduszu",
c)
ust. 3-6 otrzymują brzmienie:

"3. Dysponent Funduszu zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw transportu informację o sumie środków, o których mowa w ust. 2, które mogą być przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

4. W terminie 10 dni roboczych od dnia zamieszczenia informacji, o której mowa w ust. 3, wojewoda może złożyć do dysponenta Funduszu wniosek o przekazanie ze środków, o których mowa w ust. 2, środków na objęcie dopłatą wniosków, które nie zostały objęte dopłatą ze względu na wyczerpanie się kwoty środków Funduszu przewidzianych na województwo, o której mowa w art. 24 ust. 4.

5. Wnioski o przekazanie środków, o których mowa w ust. 2, są realizowane według kolejności wpływu do dysponenta Funduszu aż do wyczerpania się tych środków, przy czym wniosek na kwotę przekraczającą te środki jest realizowany w części, do wyczerpania środków, o których mowa w ust. 2.

6. Środki, o których mowa w ust. 2, które nie zostały przekazane wojewodom zgodnie z ust. 5, podlegają podziałowi zgodnie z art. 24 ust. 2.",

d)
uchyla się ust. 7 i 8.

Przepis art. 28 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się począwszy od naboru wniosków o objęcie w 2022 r. dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.